Användarna ställer allt mer krav på it-miljön

Fackföreningen Unionen har genomfört en stor undersökning av tjänstemännens it-miljö. Undersökningen bygger på över 2047 enkäter med tjänstemän i Sverige.

Resultaten i undersökningen är mycket intressanta och pekar både ut positiva och negativa sidor med it-stödet i vardagsarbetet. Det verkligt intressanta är att undersökningen bekräftar trenden att allt kunnigare it-användare börjar ställa allt högre krav på it-systemens utformning. För 20-25 år sedan var det en stor händelse för många när de skickades på utbildning i Lotus 123 eller Word Perfect under några dagar. Respekten för datorerna var mycket stor och skräcken för att göra fel likaså.

Användarna vill hjälpa till att bygga bättre system för högre effektivitet

Idag är läget helt annorlunda med allt kunnigare användare som ställer allt högre krav på att systemen inte bara ska fungera med rimliga svarstider. De vill också vara med och utveckla eller åtminstone kunna ha synpunkter på systemen. Ett antal skräckupplevelser på stora företag och myndigheter under de senaste åren har antagligen ökat kravet på detta.

I Unionens undersökning visar det sig att bara 28 procent tycker att de haft möjlighet att påverka utformningen av nya arbetsrutiner i samband med införandet av nya it-system. Många anser också att utbildning och tankegångar bakom de nya systemen varit bristfälliga. Bengt Sandblad, professor emeritus i människa-datorinteraktion på Uppsala Universitet har i olika skrifter pekat på det ökande behovet av att få in användarnas synpunkter för att skapa bättre system. I en värld där alltmer processer och arbetsrutiner är avgörande för effektiviteten är det livsviktigt att ta del av kunskaperna och erfarenheterna hos dem som kan affärsprocesserna bäst.

Outsourcing gör det svårare att bygga bra system

Ett annat ännu större problem är den outsourcing av it-funktioner som många större verksamheter ägnat sig åt. Tyvärr har outsourcingen gjort att it-utvecklingen kommit ännu längre från användaren. Så här uttrycker en användare problemen:

“Har jobbat på samma företag i 21 år. Från början hade vi support på arbetsplatsen av företaget, sedan av [företagsnamn] i Sverige, sedan av [företagsnamn] i [namn på land] med svenskspråkig personal, sedan engelskspråkig personal, sedan bytte vi IT-support leverantör och numera är det på en dålig telefonlinje av engelskspråkig personal med kraftig (.) brytning. Det blir bara sämre och sämre, tar lång tid och är svårjobbat med kommunikationen.”

Outsourcing gör it långsamt, ineffektivt och irriterande. De flesta användare tar upp outsourcing som det allra största problemet med it. Särskilt outsourcing av it-stöd som inte fungerar särskilt väl. Detta faktum medför ju också att synpunkter och förbättringar blir svårare att fånga upp. En del vill gå så långt som att kalla outsourcing för en arbetsmiljöfråga som leder till stress, frustration och en massa väntetid. Men även utvecklingsarbetet och anpassningen till affärsprocessen drabbas hårt av outsourcing vilket i förlängningen leder till minskad effektivitet och konkurrenskraft.

Outsourcingen tvingar personalen att lära sig mer om systemen

På pluskontot kan man dock lägga till att det tvingar personalen att lära sig systemen och hitta lösningar själva eftersom det känns meningslöst att använda det outsourcade stödet. När det gäller outsourcing av it-utvecklingen är bilden bara negativ.

Vill du läsa mer kan du ladda ned undersökningen på:
www.unionen.se/sites/default/files/tjanstemannens_it-miljo_2014_tryckt_version_2305.pdf

unionen

“Sammantaget framträder en bild där tjänstemännens möjligheter till utbildning är bristfällig, och där införandet av nya IT-system ofta saknar en koppling till förankrade och tydliga idéer. Med de här bristerna följer dyra (och onödiga) kostnader för dålig effektivitet vid IT-relaterat arbete.”