Undersökning: Konsultmäklare får allt tydligare roll på marknaden

Konsultkompaniets årliga undersökning av IT-konsultmarknaden är här. I år är den mer omfångsrik än någonsin. Undersökningen har som vanligt genomförts bland IT-konsultfirmor för att få fram deras syn på läget i branschen men också hur de ser på framtiden. Undersökningsföretaget Inspectum genomförde undersökningen via telefonintervjuer under hösten 2014.

Trots en ganska stabil prisbild (i praktiken en prissänkning) har de flesta konsulter haft ganska mycket att göra och förväntar sig att få mycket att göra även nästa år. Även om optimismen från tidigare år mattats något. Det är entreprenörer som tillfrågats vilket också syns på svaren. De tror alltid att nästa år blir bättre än det innevarande. Oftast tror de också att egna verksamheten kommer att gå lite bättre än konkurrenterna.

Vi har nu under fyra år följt inställningen till fenomenet konsultmäkling. Marknaden för konsultmäkling har börjat sätta sig i Sverige. Det som för tio år sedan var ett nytt och omdiskuterat inslag i Sverige är idag etablerat och till största delen accepterat. Undersökningen har nu under flera år visat att de flesta är positiva till IT-konsultmäklare som företeelse på marknaden. Lite variationer från år till år kan nog bero på hur mycket uppdrag de enskilda IT-konsultföretagen får via mäklare. Samtidigt dyker det upp alltfler IT-konsultmäklare på den svenska marknaden. Rimligt är att vi kommer att se en uppdelning av marknaden i olika nischer där olika mäklare kommer att specialisera sig på någon specialitet eller nivå inom it-konsultingen. En del mäklare har ju redan kommit att fungera som upphandlingsfunktion för IT-konsulttjänster på uppdrag av större företag. Då blir de företrädare för konsultköparna och förlorar den mellanställning med lojalitet till både IT-konsulter och kundföretag som utmärker IT-konsultmäklare.

graf11

Inga större förändringar från förra året även om den långsiktiga tendensen är att funktionen IT-konsultmäkling börjar sätta sig i marknaden och accepteras som ett viktigt tillskott.

– Förra året såg vi svaga tecken på att synen på mäklarna blivit negativare. Jag uppfattade att det kom sig av att en del mäklare intog en oklar roll där de agerade som konsultinköpsorganisation åt kunderna. Nu verkar det som om rollerna återigen blivit något tydligare med en tydligare rollfördelning vilket nog varit bra för alla parter, säger Konsultkompaniets vd Tomas Qviberg i en kommentar.

Konsulterna tror att 2015 blir ett bättre år än 2014. Det brukar de alltid tycka vilket är helt naturligt för de entreprenörer de är. I år har dock entusiasmen mattats av något. Lite skojigt är också det faktum att de inte tror lika mycket på konkurrenternas potential nästa år.

Priserna ligger kvar

Även om omsättningen förväntas öka så tror de flesta på en liknande prisbild för uppdragen. Priserna har ju legat still eller i praktiken sjunkit under de senaste tio åren. Därför är det nog få som väntar sig någon större förändring under det kommande året.

graf14

Däremot är det inte många som tror på högre priser. De har stått stilla så länge att ingen längre tror på en förändring.

graf12

graf13

Entreprenörer är alltid entreprenörer med en osviklig framtidsoptimism när det gäller den egna verksamheten. Som vanligt tror man mer på den egna framgången än på konkurrenterna.

Andelen mäklade uppdrag stiger stadigt

Bilden av utvecklingen under de fyra år mätningen gjorts är tydlig. Den visar att andelen mäklade uppdrag stadigt ökar. Nu är det omkring 70 procent av konsultföretagen som uppger att andelen mäklade uppdrag ligger i spannet 0-50 procent. När vi började mätningarna var det omkring 90 procent som låg i det spannet och utvecklingen har varit ganska tydlig för varje år. Andelen IT-konsultmäklare som tillkommit på marknaden och dessa företags omsättningsutveckling talar också sitt tydliga språk. Mäkling har blivit en integrerad del av den svenska IT-konsultmarknaden.

graf15

De stora konsultköparna vill ha färre leverantörer och löser detta genom att använda konsultmäklare för att handla upp it-konsulttjänster.

Konsultkompaniet håller ställningen som landets mest kompetenta och kvalitetsorienterade konsultmäklare och har ökat anseendet betydligt under året. De andra konsultmäklarna ligger dock i närheten av tidigare värden även om en generell förbättring kan förnimmas. Nya i mätningen för i år är Keyman.

graf16

Branschen utvecklas mot mer och mer nischer av olika kompetens och kvalitet. Sedan går de olika aktörerna igenom förändringar som ändrar bilden. Konsultkompaniet har haft en mycket positiv utveckling.

– Jag tror att Konsultkompaniets ökade anseende är kopplat till att vi varit flitigare med att synas i media och andra sammanhang än tidigare. Vårt tydliga ställningstagande mot oöverlagd outsourcing har fått många positiva kommentarer. Det känns som om våra partners och kunder fattar att vi förstår deras situation. Vi har gjort ett ryck i år och IT-konsulterna har uppskattat det, säger Konsultkompaniets vd Tomas Qviberg i en kommentar.

Konsulterna önskar sig uppdrag men också mer av samarbete och tydlighet från mäklarna

Nedan har vi tittat på de kommentarer som IT-konsulterna fällt om konsultmäklarna och sammanfattat dem i ett så kallat ordmoln. I ett ordmoln är de ord som upprepats många gånger större och de som upprepas mera sällan mindre.

ordmoln3

 

Ordmolnet visar de kommentarer som de intervjuade personerna har haft om sina erfarenheter av konsultmäklare. Ju större ett ord desto oftare har det funnits i kommentarerna.

Tittar vi på ordmolnet står det klart att det viktigaste syftet för IT-konsulterna i all kontakt med konsultmäklare är att få mer uppdrag. Men de önskar sig också bättre återkoppling, stöd i upphandlingar och hjälp med administration som fakturering och liknande. Givetvis är hög transparens något som efterfrågas av konsulterna. Men jämfört med tidigare undersökningar är samarbetet med konsultmäklaren mer betonat i önskemål om administrativ hjälp, stöd i upphandlingar och mer återkoppling om kundens önskemål.

– Årets ordmoln tyder på att mäklarna vuxit samman mer med konsulterna. Konsulterna vill ha mera samarbete, återkoppling och stöd än tidigare är vad jag läser ut ur detta. Givetvis vill de som tidigare ha tydlig transparens också. Men jag tolkar detta som en positiv utveckling mot ett bättre erbjudande för både kunder och IT-konsulter, säger Tomas Qviberg.

Moln och mobilitet viktigast de närmaste åren

IT-konsulterna är ganska tydliga på frågan om vilka tekniker som kommer att dominera under de närmaste åren. Det är molnet eller olika typer av delad lagring samt mobilitet anges oftast. Båda dessa områden drar ju med sig ökade krav på säkerhet men säkerhet specifikt placerar sig inte lika högt.

Det verkar som om hajpade uttryck som Big Data inte tros ge så mycket konkreta uppdrag under de närmaste åren och att det ändå blir mer handfast teknik som man tror kommer att efterfrågas.

– Det är inte helt oväntade svar även om molnet är omgärdat med en del frågetecken vad gäller säkerheten och var känsliga data befinner sig rent fysiskt. Lite förvånande att inte ständiga teknikområden som CRM och BI inte får fler noteringar. Å andra sidan hade jag nog inte väntat mig att se Java här fortfarande, säger Tomas Qviberg.

graf17

Dessa områden kommer att bli mest efterfrågade av konsultköpare under de kommande åren. Konkreta områden kopplade till mobilitet verkar vara hetare än spännande nya tekniker som Big Data.