SÅ BLIR IT-BRANSCHEN 2018

Konsultkompaniets årliga rapport om IT-konsulternas förutsägelser om det kommande året

Denna undersökning har gjorts sedan 2011 och genomfördes av undersökningsföretaget Inspectum under november 2017.

Utvecklingen inom konsultmäklingen fortsätter och stämningen bland konsulterna är god

Konsultkompaniet har genomfört ytterligare en årlig undersökning av läget på IT-konsultmarknaden. Det är sjunde gången och bilden har inte förändrats så mycket denna gång. I vissa delar är det en långsam förändring, i andra delar är den större och snabbare. Undersökningen har genomförts bland IT-konsultfirmor för att få fram deras syn på läget i branschen men också hur de ser på framtiden. Det var undersökningsföretaget Inspectum som genomförde undersökningen via telefonintervjuer under november 2017.

Genomgående i årets rapport är att IT-konsulterna fortsätter att tro på ökande priser. Förra året var första gången på länge som IT-konsulterna började tro på högre priser för sitt arbete. Det är helt enkelt tryck i marknaden. På frågan om ny het teknik har det också hänt en del som visar att konsulterna bereder sig på att nya typer av teknik ska göra sig gällande. Det är främst tal om artificiell intelligens (AI) som börjar fånga fantasin hos många även om lösningarna kanske inte synts så mycket ännu.

Sjunde gången undersökningen genomförs har konsultmäklarna blivit ännu lite mer etablerade. Trenden genom åren har varit tydlig. Även om synen på dem varierat så verkar det som om samspelet fungerar allt bättre. Konsultmäkleri är en relativt ny företeelse men växer snabbt. På IT-området var konsultmäkleri tidigt ute men nu har fenomenet spridit sig till alltfler branscher. Sedan ska det också sägas att de stora konsulthusen till stor del sysslar med konsultmäkleri idag om än mer dolt. Vi svåra uppdrag är det svårt för konsultjättarna att hitta all den behövda kompetensen inom huset och det är vanligt att 10-30 procent av de utplacerade konsulterna driver egen verksamhet som underkonsulter till den stora konsultfirman som har uppdraget.

– Jag tror att det är så enkelt för de flesta IT-konsulter att mäklarna gör det möjligt för dem att koncentrera sig på själva konsultandet och slippa arbetet med försäljning. Men det har varit en resa. För trettio år sedan såldes nära nog alla direkt från konsultföretag till kund. Med utvecklingen av IT-branschen har det blivit så många konsulter att hålla reda på att det blivit naturligt med ett mellanled. Sedan tror jag att de som är säljare på konsultföretag kan känna sig trängda av denna utveckling. Men det verkar som om tiden är på konsultmäklingens sida, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

Det har sagts tidigare. IT-konsulterna som entreprenörer brukar vara positiva och tro starkt på framtiden. Det visar sig i deras framtidsprognoser där de alltid räknar med tillväxt. I år är det också väldigt många som har stora förhoppningar om den egna verksamheten nästa år. Men samtidigt är det en liten förändring från förra året och något fler tror på samma nivå som i år eller tom lägre. Det kan också vara ett tecken på att verksamheten gått mycket bra och att man helt enkelt inte förväntar sig flera så goda år i rad. Dessutom är skillnaderna marginella. På det hela taget tror ändå närmare sjuttio procent av konsulterna på tillväxt.

En annan typisk inställning bland IT-konsulterna var tidigare att den egna verksamheten gick mot en ljusnande framtid medan man trodde mindre om konkurrenternas framtid. Men förra året ändrades detta. Idag tror man lika mycket på konkurrenternas framtid som sin egen. Tron på tillväxt har avstannat. Men det kan som tidigare påpekats bero på att året gått så bra att det inte känns troligt att det ska kunna gå ännu bättre. I stort sett ingen större förändring från förra året men den långsiktiga tendensen är dock att tron på omsättningsökningar minskat något samtidigt som tron på den egna verksamheten kontra konkurrenterna jämnats ut.

– Skillnaden mellan tron på den egna verksamheten och den mindre tron på konkurrenternas har i det närmaste suddats ut. Det kan bero på att konsulterna någonstans börjar tänka att framtiden till stor del beror på faktorer som påverkar oss alla. Men samtidigt har framtidstron minskat något för båda grupperna. Jag tror att det finns en del mörka moln rent allmänt som drar ned framtidstron något för jag kan inte komma på någon särskild anledning till oro för IT-konsulter., säger Tomas Qviberg.

Trenden med tro på ökande priser på konsulter under nästa år har fortsatt från genombrottet inför 2015 då framtidstron på högre pris på konsulttimmar vände tvärt upp. Nu finns fortfarande en stark tro. Denna kan vara kopplad till det faktum att efterfrågan är så god och att sådant förr eller senare brukar avspeglas i ökande timpriser. Andelen som tror på lägre priser har dessutom minskat ytterligare.

– Även i år kan vi konstatera att priserna inte ökade så mycket som vi trodde förra och förrförra året. Vi trodde på prisökningar men de kom liksom aldrig. Men denna gång tror jag faktiskt att det blir av. Trycket på mer IT-konsulthjälp har blivit så stor att det nu måste bli av, kommenterar Tomas Qviberg.

Mäklade uppdrag en allt viktigare del av omsättningen

Trenden är tydlig. Andelen mäklade IT-konsultuppdrag växer och trenden har varit tydlig under ganska många år nu. Då finns det ändå en del som talar för att andelen mäklade uppdrag i själva verket är ännu högre då IT-konsultfirmorna haft en tendens att underskatta andelen mäklade uppdrag.

– Jag tror faktiskt att andelen mäklade konsultuppdrag egentligen är ännu större men att den enskilde konsulten kanske inte uppfattar det så. Men även undersökningsresultatet har nu under ett antal år visat att andelen mäklade uppdrag hela tiden ökar. Det håller långsamt på att bli normaltillståndet. Om jag skulle starta en IT-konsultverksamhet idag skulle jag inte ha några säljare utan direkt börja arbeta via mäklare. Bättre att få fokusera på det vi kan bäst. Sedan skulle jag måna mycket om personalen så att de stannar kvar. För startar man idag är det en ganska tung resa att ta sig in och bli accepterad av de stora konsultköparna.

De flesta mäklarnas betyg har planat ut

IT-konsulternas betyg på de olika konsultmäklarna har planat ut. Liksom tidigare år får Konsultkompaniet genomgående högst betyg och turordningen efter är ungefär densamma som förra året. Det enda markanta skiftet från tidigare är att TEKsystems sjunkit något. TEKsystems eller Aston Carter som de hette tidigare ökade ju starkt under några år men drabbas nu av en dipp. Kanske en för snabb tillväxt med allt vad det innebär eller något annat. Men eftersom dippen bara drabbar en aktör så bör det finnas en koppling till något hos dem och inte något branschspecifikt.

– Utvecklingen är ganska oförändrad. En svag tendens uppåt för de flesta med ett undantag. Det var en dipp omkring 2014. En av konsultmäklarna hade då problem med utbetalningarna till sina underleverantörer. Dessutom fanns det i början problem med transparensen hos de nya konsulter som startade sin verksamhet vi den här tiden. En temporär lågkonjunktur kan också ha avspeglat sig på synen under den aktuella tiden.

Ordmolnet visar de kommentarer som de intervjuade personerna har haft om sina erfarenheter av konsultmäklare. Ju större ett ord desto oftare har det funnits i kommentarerna.

Idag efterfrågas inte bara uppdrag via mäklarna utan också mer kompetens

Tendensen under ett antal år har nu varit en ökad professionalisering av konsultmäklarna. De har specialiserat sig inom särskilda kompetensnischer, de har gått från att vara en mellanhand till att bli en tydlig outsourcad inköpsorganisation för större kunders försörjning av it-proffs eller något annat. Det är tydliga tecken på att alltmer professionaliserad marknad där lycksökarna försvinner alltmer och bilden av vad de olika aktörerna kan erbjuda också blir tydligare. Därför kräver också konsulterna mer av de konsultmäklare som förmedlar uppdrag till dem.

Men visst finns det fortfarande konsulter som tycker att mäklarna skär emellan utan att bidra med något. En bild som alltid finns av mellanhänder i de flesta marknader. För de flesta framstår dock konsultmäklarna som något som främst kunderna kräver eftersom det är svårt att hålla kontakten och kontrollen på stora mängder fristående konsulter. Där kan man betrakta konsultmäklarna som en mer eller mindre tydlig outsourcning av arbetet med att hitta rätt konsulter till de olika uppdragen från de större konsultköparna till mäklarna. Förutom att hitta rätt konsulter så ska de sköta uppföljning, fakturor och annat utan att belasta kundorganisationen annat än när det behövs handlas upp konsulttjänster.

Tittar vi på ordmolnet så lyser kravet på ”kompetens” och ”bra” starkast följt av ”återkoppling”, ”uppdrag”, ”kunden”, ”viktigt” och ”rätt”. I de kommentarer som ordmolnet bygger på har vi också funnit att en del konsulter irriterar sig på bristande kunskap om teknik och uppdrag hos en del mäklare. Det är klart att i de fallen blir känslan av onödig mellanhand starkare. Så konsultmäklarnas livsvillkor är att de håller en god kompetens. När den inte märks och ifrågasätts så blir det jobbigt för alla inblandade. Men även återkopplingen är viktig. Tidigare år har kravet på transparens och att mellanhänderna måste visa upp vad de tillför varit starkt men det syns inte så starkt denna gång vilket kanske betyder att konsultmäklarna blivit bättre på detta.

– Förra året var återkoppling det ord som lyste klarast. Det var ett kvitto på att det ofta var dålig feedback från konsultmäklarna. Idag är det kompetens. Det kan bero på att branschen och efterfrågan vuxit och att man på sina håll inte hunnit utbilda personalen ordentligt. Arbetet som konsultmäklare handlar ju mycket om erfarenhet av att placera rätt konsult på rätt plats och att kunna vilka krav som ställs på konsulterna både vad gäller teknikkunnande och andra egenskaper. Ibland kan det nog vara så att man mäklaren inte hinner med, säger Tomas Qviberg i en kommentar.

Molnet är hett liksom förra året men AI har klivit fram som en mycket het teknik

När konsulterna får förutsäga vilka som blir de hetaste teknikområdena 2018 så ser vi att en hel del hänt. Ämnen som BI och Java har blivit iskalla eller kanske blir tagna för givet. Istället håller Molnet ställningen som hett även om AI (artificiell intelligens) klivit fram och blivit glödhett. AI diskuteras mycket i media och applikationer med AI-teknik är heta. Ämnesområden som ingen nämnde har plötsligt fått plats i listan. Det handlar om GDPR, blockchain och machine learning. Det sista är kanske att betrakta som en form av AI.

På det hela taget har en ett antal nya begrepp gjort sitt intåg på marknaden och det finns anledning att tro att det handlar om ett teknikskifte där nya typer av teknik som tar med sig nya sätt att tänka och organisera verksamheter är på intåg. Inget ovanligt i IT-branschen som alltid hanterat sådant men alltid lite jobbigt då det innebär att en del typer av uppgifter blir mindre efterfrågade medan nya typer av kompetenser blir heta.

– Först ska man nog ha klart för sig att pelarnas storlek är kopplade till hur inne ordet är. Inte hur många projekt med den tekniken som verkligen genomförs. Det brukar komma senare. Ibland kommer det inte alls. För några år sedan var Big Data hett och det talades mycket det även om få projekt genomfördes. Idag är Big Data verklighet. Mobilitet däremot är det mycket snack om samtidigt som det görs väldigt mycket projekt på området. Vad gäller framtiden finns det anledning att hålla koll på utvecklingen inom AI, augmented reality och block chain. De här teknikerna tillför något helt nytt som har stor potential. På det hela taget har det i årets undersökning kommit upp ett antal nya, heta, områden på ett sätt som vi inte sett tidigare. Det ger lite att tänka på för framtiden, säger Tomas Qviberg i en avslutande kommentar.

Professionalisering, teknikskifte och fortsatt stark framtidstro

Sammanfattningsvis är framtidstron bland konsulterna ytterligare förstärkt. Visserligen verkar vi stå inför ett större teknikskifte vilket ofta kan skapa oro men också förhoppningar. Just nu verkar framtidstron som vi såg så tydligt förra året ha kommit för stanna. Och nog finns det anledning till att se många nya möjligheter där ute.