SÅ BLIR IT-BRANSCHEN 2019

Konsultkompaniets årliga rapport om IT-konsulternas förutsägelser om det kommande året

Denna undersökning har gjorts sedan 2011 och genomfördes av undersökningsföretaget Inspectum under november 2018.Utvecklingen inom IT-konsultmäklingen fortsätter med mer specialisering även om alltfler IT-konsulter känner att efterfrågan stannat upp

Konsultkompaniet har nu genomfört sin åttonde årliga undersökning av läget på IT-konsultmarknaden. I vissa delar ser vi en långsam och försiktig förändring över åren, i andra delar är den både snabbare och större. Undersökningen har genomförts bland ett urval av IT-konsultfirmor för att kartlägga deras syn på läget i branschen just nu, men också hur de ser på framtiden. Detta år var det undersökningsföretaget Norstat som genomförde telefonintervjuerna under november 2018.

Efter fyra år av stark tro på ökande priser bland IT-konsulter har optimismen avstannat en del. Vi ser det på fråga efter fråga. I stället ökar osäkerheten. Antalet ”vet ej” ökar markant från att tidigare ha varit ganska lågt så börjar det hela komma in ett stråk av osäkerhet i festen. Det gäller särskilt förutsägelser om pris och tillväxt. Vad gäller het teknik så har nära hälften av de svarande uppgivit artificiell intelligens (AI). Visserligen omnämndes AI redan förra året men nu har det blivit det snabbast ökande begreppet sedan undersökningarna inleddes. GDPR, ett begrepp som var relativt hett för ett år sedan har nu försvunnit helt i bakgrunden.

Den långsiktiga tendensen är en allt större acceptans av konsultmäklare som mellanhänder. Det har blivit en funktion som hjälper konsulterna att fokusera på själva uppdraget. Marknaden har ju även börjat nischats med volymmäklare och mäklare inriktade på spetskompetens. Andra aktörer som Zerochaos har mer blivit en inköpsorganisation för större köpare av IT-konsulter och därigenom på sätt och vis flyttat till en nisch utanför den marknad som vi undersökt. På det hela taget har utbudet av konsulttjänster blivit så diversifierat att behovet av mellanhänder i form av konsultmäklare blivit allt viktigare. Ungefär som detaljhandeln behövt sina grosshandlare och distributörer.Så tycker it-konsulterna om konsultmäklare

– Jag ser en allt tydligare trend där IT-konsulternas inställning till konsultmäklare håller på att stabiliseras. Idag är konsultmäklarna ett vardagligt och accepterat inslag på konsultmarknaden, säger VD Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.Så blir vår omsättning nästa år – Både optimism och osäkerhet 

Över sextio procent av IT-konsulterna tror på högre omsättning nästa år. Det skulle normalt kunna tas som intäkt för en spirande framtidstro. Men vi talar om IT-konsulterna som är entreprenörer och därmed brukar de tro starkt på framtiden. Det visar sig i deras framtidsprognoser. De räknar alltid med tillväxt. Även i detta års mätning identifierar vi att väldigt många har stora förhoppningar om försäljningsökningar i den egna verksamheten. Men andelen som är osäkra inför framtiden har ökat markant. Tittar man vidare på övriga svar i undersökningen så framträder ett mönster av större osäkerhet.Så blir IT-konsulternas omsättning 2019 – Framtidstron minskar, osäkerheten ökar

Precis som de flesta tidigare år så tror många mest på den egna verksamheten och att det ska gå bättre än för konkurrenterna. Så är det i år också. Det är helt i linje med tanken på entreprenören som tror på sin egen verksamhet och gärna är lite mer skeptisk till konkurrenternas. Men i år har det insmugit sig markant mer osäkerhet, särskilt när det gäller konkurrenterna.

– Siffrorna visar en tilltagande osäkerhet vad gäller konsultpriser och tillväxt. Men det är till viss del en osäkerhet som avspeglar en allmän osäkerhet i samhället. Sedan balanserar ju hela tiden köparna av IT-konsulttjänster mellan att anställa och att anlita konsulthjälp. Där är tendensen kanske mer orienterad mot att anställa idag, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.Så blir konsultpriserna 2019 – Plötsligt ökar osäkerheten

Även här slår osäkerheten igenom. Plötsligt är det väldigt många som inte har någon uppfattning om vart IT-konsultpriserna kommer att ta vägen under 2019. Andelen som tror på lägre priser har ökat något och de som tror på en oförändrad situation är ungefär som tidigare medan det stora tappet skett bland dem som tidigare trodde på högre priser. 

– Vi ser en tydlig attitydförändring. De flesta inklusive jag själv trodde under de senaste åren att vi skulle se en prishöjning på IT-konsulttjänster. Men så har inte skett. Det har inte varit jättesvårt att hitta de efterfrågade specialistkompetenserna. Dessutom kanske den ändrade marknadssituationen med alltfler konsultmäklade uppdrag kanske verkat dämpande på prishöjningar, kommenterar Tomas Qviberg.Andel av omsättningen via mäklare

De mäklade uppdragen blir mer och mer basen för verksamheten 

Trenden är tydlig. Andelen mäklade IT-konsultuppdrag växer för varje år. I år finns en tendens till minskning men på det hela taget befäster IT-konsultmäklingen sin erövrade position jämfört med då undersökningarna inleddes och mäklingen var något kontroversiell. Då finns det ändå en del som talar för att andelen mäklade uppdrag i själva verket är ännu högre då IT-konsultfirmorna haft en tendens att underskatta andelen mäklade uppdrag. 

– Acceptansen för konsultmäklare har definitivt ökat under de år jag varit med. Både bland konsulter och köpare av konsulttjänster. IT-konsultmäklarna är här för att stanna. Skulle jag börja om som IT-konsult så skulle jag definitivt sälja mina tjänster via en mäklare och på så sätt kunna fokusera på att lösa själva uppdraget, fortsätter Tomas Qviberg.Mäklarbetyget 2018 – Kvalitet och kompetens
IT-mäklarmarknadens förändring har givit nya spelare på marknaden

I år har en del av de IT-konsultmäklare som tidigare varit med i undersökningen tagits bort och ersatts av nya företag som är mera jämförbara. Exempelvis Zerochaos togs bort eftersom de ändrat inriktning och blivit mer av en inköpsorganisation för större köpare av IT-konsulttjänster i både myndigheter och näringsliv. TEKsystems togs också bort eftersom de inte riktigt ansågs konkurrera med de övriga i mätningarna. Däremot finns den stora konsultmäklaren Ework samt även Keyman kvar i undersökningen. Nya i startfältet är ITC Networks och NOX Consulting som tillsammans med Konsultkompaniet står för inriktning på mäkling av spetskonsulter.

Vi ser också att Konsultkompaniet, ITC Networks och Nox Consulting får högre kvalitetsbetyg. Det kan bli mycket intressant att se hur siffrorna kommer att utveckla sig under kommande år.

– Det börjar synas ganska tydligt vilken inriktning de olika konsultmäklarna har. För de som har huvudfokus på spetskonsulter är det här betyget mycket viktigare än för dem som tillhandahåller mera breda konsultprofiler och andra produkter. Det intressanta är utvecklingen över tid. Där syns exempelvis att Keyman gjort en resa från relativt låga betyg till allt bättre. Största aktören på marknaden, Ework ligger lägre men det är kanske den naturliga positionen för det större, bredare företaget, säger Tomas Qviberg.Betygsgenomsnittet de senaste åren – Maxbetyg är nio

Ska bilden vara riktigt rättvisande så ska de stora konsulthusen finnas med också. De flesta av dem har inte all kompetens inom huset och agerar därför också konsultmäklare i någon mening. Det är inte ovanligt att de stora IT-konsultföretagen mäklar vidare så mycket som 20-30 procent av sina uppdrag. Troligen efter att ha fyllt upp uppdragen så mycket som möjligt med sin fasta personal. Det blir säkerligen mycket intressant att se utvecklingen under kommande år då de nya mäklarföretagen börjar röra på sig i betygsskalan.

En marknad i utveckling lockar nya aktörer

Fortfarande är det faktum att mäklarna kan tillhandahålla uppdrag den viktigaste anledningen till att sälja sina tjänster via konsultmäklare. Men samtidigt ställs allt högre krav på mäklarna. Det ska vara snabbt, transparent men framför allt vill konsulterna ha en bra återkoppling eller feedback så att de kan anpassa kompetens och verksamhet. I början fanns en misstänksamhet mot mäklarna för att de skodde sig och skar emellan. Det var inte alltid helt klart hur mycket det skars emellan. IT-konsulterna upplevde att de pressades till lägre priser medan mäklarna tog ut mycket mer. Men i takt med en ökad transparens och det faktum att mäklarna kommit för att stanna har den här misstron minskat. 

I takt med en mognande marknad har vi även sett en ökad professionalisering av konsultmäklarna. De har specialiserat sig inom särskilda kompetensnischer vilket föranlett en ändring av de undersökta och betygsatta företagen. 

Men utvecklingen i IT-branschen kan gå fort och det är viktigt för IT-konsulterna att deras mäklare kan alla nya begrepp så att de kan prata för varan och också besätta uppdragen med rätt konsulter. Några begrepp som personlig syns också i ordmolnet vilket kanske också tyder på att rollerna börjar sätta sig.AI och molnet är hetast just nu – Nästan hälften tycker AI är hetast och GDPR redan glömt

Molnet är hett liksom förra året men AI har klivit fram som en mycket het teknik

När konsulterna får förutsäga vilka som blir de hetaste teknikområdena 2019 så ser vi att en hel del hänt. Ämnen som BI och Java har blivit iskalla, eller är kanske bara tagna för givna. GDPR som var hett förra året är nu vardag och absolut inte hett längre. Däremot håller Molnet ställningen som hett, även om AI (artificiell intelligens) klivit fram och blivit glödhett. AI diskuteras mycket i media och applikationer med AI-teknik är heta. Ämnesområden som ingen nämnde har plötsligt fått plats i listan. Det handlar om blockchain och machine learning, varav det sista kanske är att betrakta som en form av AI. 

På det hela taget har ett flertal nya begrepp gjort intåg på marknaden och det finns anledning att tro det handlar om ett teknikskifte. Där nya typer av teknik, som tar med sig nya sätt att tänka och organisera verksamheter, är på intåg. Inget ovanligt i IT-branschen som alltid hanterat sådant, men alltid lite jobbigt med omställningar som innebär att en del typer av uppgifter blir mindre efterfrågade medan nya typer av kompetenser blir heta.  

  Här har AI skjutit upp och nära hälften av de som uttalat sig anger AI som den hetaste tekniken just nu. Det är den tydligaste markeringen någonsin av en teknologi. Den här gången tror jag också att det inte handlar om ett buzzword som tidigare där man börjar tala om tekniken långt innan någon verkligen efterfrågar kompetens på området. Big Data är ett sådant exempel som gick från att länge vara ett buzzword men inget någon egentligen efterfrågade till att få praktiskt användning ett antal år senare. När det gäller AI så finns ett konkret behov redan nu, inte minst inom bank och försäkring där det behövs allt smartare lösningar för att klara av de jättelika datamängderna, säger Tomas QvibergOrdmolnet symboliserar vikten av de kommentarer som de intervjuade personerna haft om sina konsultmäklare-erfarenheter. Ju större ord desto oftare har det funnits med i kommentarerna.

– Ordmolnet visar att IT-konsulterna efterfrågar bättre feedback och att de vill ha mer uppdrag. Har de inte fått ett uppdrag vill de veta varför och om det är något de kan ändra till nästa tillfälle vare sig det gäller kompetens, service eller pris. Här finns ett dilemma för det är köparen som avgör. Tyvärr är det ofta svårt att få någon återkoppling på sådant från köparen. I vissa fall är det en kulturfråga och/eller en tidsaspekt där man inte har för vana att ge särskilt mycket feedback på de val som gjorts, säger Tomas Qviberg i en avslutande kommentar.Sammanfattningsvis ser vi en större professionalisering, men också en mindre tydlig framtidstro

Framtidstron bland IT-konsulterna kylts av. Visserligen finns ett sug efter kompetens men en större osäkerhet har satt sig i marknaden. Det kan spela in att vi verkar stå inför ett större teknikskifte. AI inger förhoppningar men också oro och ökad osäkerhet. Det kan vara en större strömning i samhället men också en oro för det egna jobbet.