SÅ BLIR IT-BRANSCHEN 2020

 

Konsultkompaniets årliga rapport om IT-konsulternas förutsägelser om det kommande året

Denna undersökning har gjorts sedan 2011 och genomfördes av undersökningsföretaget Inspectum under oktober/november 2019
 


 

 

Utvecklingen inom IT-konsultmäklingen fortsätter med mer specialisering även om alltfler IT-konsulter känner att konjunkturen är på väg ned

Konsultkompaniet har nu genomfört sin nionde årliga undersökning av läget och temperaturen på IT-konsultmarknaden. I vissa delar ser vi en långsam och försiktig förändring över åren, i andra delar är den både snabbare och större. Undersökningen har genomförts bland ett urval av IT-konsultfirmor för att kartlägga deras syn på läget i branschen just nu, men också hur de ser på framtiden. Detta år var det undersökningsföretaget Inspectum som genomförde telefonintervjuerna under oktober/november 2019.
 
Efter några år av stark tro på ökande priser bland IT-konsulter började optimismen dämpas förra året och i år har den ändrats mera drastiskt. Fortfarande förväntas den egna verksamheten bli framgångsrik även nästa år men för branschen som helhet är tveksamheten större. Det är en ganska tydlig förändring mot mer framtidspessimism. Förra året var det en stor andel vet ej i frågorna om framtiden. Inför nästa år tror de flesta på tuffare tider för konsultbranschen på ett sätt vi inte sett tidigare. När det ska pekas ut ”het” teknik så är fortfarande AI och molnet väldigt dominerande. Men även närliggande områden som machine learning, säkerhet och Internet of Things (IoT) har vuxit en del sedan förra året. Digitalisering och GDPR omnämns av allt färre eller inga alls.
 
Den långsiktiga tendensen under en rad år har varit en allt större acceptans av konsultmäklare som mellanhänder. Det har blivit en funktion som hjälper konsulterna att fokusera på själva uppdraget. Men under det senaste året har något hänt. Det har skett en väldigt tydlig omsvängning mot en mer negativ inställning. En förklaring kan vara att de största konsultmäklarna har börjat ta uppdrag som inköpare av it-konsulttjänster samtidigt som de fortfarande erbjuder sina tjänster som it-konsultmäklare. Detta faktum har enligt olika källor väckt ont blod bland it-konsulterna som uppfattat att det blir allt svårare med transparensen. Att man inte vet hur mycket konsultmäklaren tjänar på varje konsult de förmedlar. 
 


 


Så tycker it-konsulterna om konsultmäklare


 
– Det här var lite förvånande för mig. Jag trodde att mäklarna blivit ett helt accepterat inslag på marknaden och något av en försäljningsorganisation för många konsulter. Men denna förändring måste ha någon anledning och är nog en väckarklocka för en del konsultmäklare. På lång sikt tror jag dock att mäklarna är här för att stanna eftersom det är mycket effektivare för alla parter, säger VD Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.
 
”Om man då inte får just detta uppdrag så vill man veta om man till exempel är överkvalificerad, har begärt för mycket betalt eller något annat”

(Från ett enkätsvar)
 


 


Så blir vår omsättning nästa år – Dämpat men ändå hoppfullt


 
”Personlig kontakt är det viktigaste vilket är helt överlägset. Det blir mycket lättare att göra affärer tillsammans om man förstår varandra och då är en mellanhand i vägen”

(Från ett enkätsvar)
 


 


Så blir IT-konsulternas omsättning 2020 – “För oss går det bra men inte för andra”

 

 
Tron på bättre tider nästa år har också fått sig en knäck. Många tror på sämre omsättning i branschen under 2020. Som vanligt tror dessa entreprenörer att den egna verksamheten ska öka medan det kommer att gå sämre för konkurrenterna. Men det har nog mest att göra med livsinställningen hos dessa egenföretagare att göra. Den korrekta bilden av branschen är rimligtvis hur man uppfattar att det ska gå för konkurrenterna. Där finns en dramatisk skillnad jämfört med för två år sedan. Idag tror konsulterna väldigt tydligt att det kommer att gå sämre för branschen under 2020.
 
Transparens är det viktigaste och att mäklarens marginal är rimlig i förhållande till vad de presterar. Stora kunder vill inte ha många konsulter i sin reskontra och därför kommer mäklarna emellan.”

(Från ett enkätsvar)
 
– Siffrorna visar en dramatiskt ökande osäkerhet kring utvecklingen av konsultpriserna och tillväxten nästa år. Många är uppenbarligen mycket mer pessimistiska jämfört med tidigare år även om vi började märka en svängning redan under förra året. Ändå finns det en fortsatt god efterfrågan på både specialiserad och bred IT-kompetens.  Men visst finns en allmän pessimism och väntan på en konjunkturnedgång och det är nog delar av den vi ser här, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.
 


 


Så blir konsultpriserna 2020 – Inte många tror på högre priser

 

 
Även i frågan om förväntade priser på konsulttimmar slår osäkerheten igenom. Plötsligt är det väldigt många som inte har någon uppfattning om vart IT-konsultpriserna kommer att ta vägen under 2019. Andelen som tror på lägre priser har ökat rejält och de som tror på en oförändrad situation är nu i majoritet medan de som trodde högre priser har mer än halverats. Så sent som förra året var de den största gruppen med omkring 40 procent. Däremot har den osäkra gruppen som med 16 procent var ganska stor förra året helt försvunnit i år.
 
– Det verkar som om väldigt många är skeptiska till utvecklingen även om vi alla vet att det behövs fler it-konsulter. Det vi ser är inte en nedgång utan en minskad tillväxt. Samtidigt ser vi att de stora konsultköparna hos banker och försäkringsbolag blir allt tuffare i sina upphandlingar vilket håller priserna nere, kommenterar Tomas Qviberg.

 
Kan det vara så att bilden är färgad av entreprenörens självbild av sin
verksamhet?

 
Efter att andelen mäklade IT-konsultuppdrag under en lång följd av år alltid vuxit så verkar kurvan sedan ett par år plana ut. Eftersom få konsulter har någon bra överblick över situationen utan mest utgår från en känsla kan det vara så att vi får en bild filtrerad genom entreprenörens glasögon. Trots allt ställer de stora konsultköparna krav på att konsulthanteringen ska läggas ut på mäklare eftersom det är besvärligt för inköpsavdelningarna att bedöma specialkompetenser på tusentals konsulter och inte gärna vill hantera stora mängder konsultföretags fakturor varje månad. Sannolikt är andelen mäklade uppdrag mätt i omsättning betydligt större än detta.
 
– Skulle jag börja om som IT-konsult så skulle jag definitivt sälja mina tjänster via en mäklare och i stället fokusera på att lösa själva uppdraget. För de flesta konsulter fungerar vi som en outsourcad säljavdelning. En del uppskattar glatt den arbetsfördelningen medan andra är mer misstänksamma och kanske också lite skamsna över att de lämnat ifrån sig försäljningsarbetet och den direkta kontrollen över leveransen, fortsätter Tomas Qviberg.
 


 

 

Snart är hälften av uppdragen mäklade

– Men är andelen mäklat egentligen ännu större?

 

Grafen visar konsulternas egen uppskattning av hur mycket av deras omsättning som de sålt själva och hur mycket som kommit via mäklare. Detta är höftade uppskattningar men tendensen mot en allt större del av omsättningen kommer via mäklare har varit tydlig länge även om det inte hänt så mycket de senaste åren.
 

IT-mäklarmarknadens förändring har givit nya spelare på marknaden

I årets startfält skiljer det på inriktning mellan en del av byråerna då några är mer inriktade på volym medan andra står för högt specialiserade spetskonsulter. En viss missnöjdhet med mäklare har främst drabbat Ework och ITC Networks. Det är oklart varför men kanske handlar det i något fall om dubbla roller som konsultförmedlare och uppdrag som inköpsorganisation.
 Mäklarbetyget 2019 – Kvalitet och kompetensVi ser att Keyman och Nox Consulting får högre kvalitetsbetyg i år även om ökningarna är marginella. Konsultkompaniet minskar något medan ITC Networks och Ework vänder nedåt. Det kan bli mycket intressant att se hur siffrorna kommer att utveckla sig under kommande år. Men kanske ett bredare utbud och även uppdrag som outsourcade inköpare av it-konsultuppdrag gör det svårare att bedöma uppgifterna. Det ser ut som om det utvecklas två olika grupperingar med de specialiserade i den ena gruppen och de breda förmedlarna av även enklare typer av it-konsulting i den andra.
 Betygsgenomsnittet de senaste åren – Maxbetyg är nio

 

Ska bilden vara riktigt rättvisande så ska de stora konsulthusen finnas med också. De flesta av dem har inte all kompetens inom huset och agerar därför också i någon mening som konsultmäklare. Det är inte ovanligt att de stora IT-konsultföretagen mäklar vidare så mycket som 20-30 procent av sina uppdrag. Troligen efter att ha fyllt upp uppdragen så mycket som möjligt med sin fasta personal. Det blir säkerligen mycket intressant att se utvecklingen under kommande år då de nya mäklarföretagen börjar röra på sig i betygsskalan.

 

Men utvecklingen i IT-branschen kan gå fort och det är viktigt för IT-konsulterna att deras mäklare kan alla nya begrepp så att de kan prata för varan och också besätta uppdragen med rätt konsulter. Några begrepp som personlig syns också i ordmolnet vilket kanske också tyder på att rollerna börjar sätta sig.
 


 

AI och molnet fortfarande hetast
– 
Machine learning, säkerhet och IoT åter intressanta

 

AI och molnet är hett liksom förra året men AI har klivit fram som en mycket het teknik

När konsulterna får förutsäga vilka som blir de hetaste teknikområdena 2020 ser vi en del förändringar om än inte så stora i år. Hypen kring AI har svalnat något medan molnet ligger på ungefär samma nivå som tidigare. De två områdena ligger långt före alla andra. AI diskuteras mycket i media och applikationer med AI-teknik som främsta argument syns överallt. Samtidigt syns teknik som machine learning, IoT och säkerhet lite mer i år. Av dessa är åtminstone machine learning att betrakta som en form av AI.

 

På det hela taget har ett flertal nya begrepp gjort intåg på marknaden och det finns anledning att tro det handlar om ett teknikskifte. Där nya typer av teknik, som tar med sig nya sätt att tänka och organisera verksamheter, är på intåg. Inget ovanligt i IT-branschen som alltid hanterat sådant, men alltid lite jobbigt med omställningar som innebär att en del typer av uppgifter blir mindre efterfrågade medan nya typer av kompetenser blir heta.

 

–  AI och molnet är stora, ganska generella och lite luddiga begrepp som många svänger sig med utan att det egentligen är definierat var AI börjar och slutar. Machine learning är ju en sorts applicerad AI som är tydligare definierad. Digitaliseringsvågen har inneburit att många system fått nya tillägg där systemet på ett eller annat sätt fattar egna beslut eller i alla fall rekommenderar ett beslut. Något vi nog kan kalla för AI. Så väldigt många konsulter får nog AI-moment inlagda i konsultuppdraget. Personligen trodde jag att begreppet ”säkerhet” på ett eller annat sätt skulle få ett uppsving. Inte minst med tanke på alla säkerhetsskandaler inom myndighetsvärlden de senaste åren och alltfler känsliga data som kan missbrukas, säger Tomas Qviberg. 
  

Ordmolnet symboliserar vikten av de kommentarer som de intervjuade personerna haft om sina konsultmäklare-erfarenheter. Ju större ord desto oftare har det funnits med i kommentarerna.

– Ordmolnet visar att IT-konsulterna efterfrågar bättre återkoppling eller feedback och att de vill ha mer uppdrag. Har de inte fått ett uppdrag vill de veta varför och om det är något de kan ändra till nästa tillfälle vare sig det gäller kompetens, service eller pris. Många vill ha bra feedback på varför de inte fått ett uppdrag de ansett sig vara som klippta och skurna för. Av egen erfarenhet kan jag vittna om svårigheten att få bra svar på sådana frågor från konsultköparna. En del ifrågasätter kompetensen hos en del mäklare och även transparensen när det gäller hur mycket som mellanhanden/mäklaren tar. Alla dessa frågor har varit på tapeten under tidigare år och det vore önskvärt med mer öppenhet här i stället för att pressa konsultledet och inte redovisa sin egen ersättning. Det skulle vara mer långsiktigt för både konsulter, konsultköpare och konsultmäklare. Ingen ska känna sig lurad, säger Tomas Qviberg i en avslutande kommentar.

 


 

 

Sammanfattningsvis ser vi en större oro för framtiden och mer tveksamhet gentemot mäklare

 

Framtidstron bland IT-konsulterna har definitivt kylts av under 2019. Visserligen finns ett stort sug efter kompetens men nya fenomen som utsourcade konsultupphandlare som samtidigt mäklar konsulter har mötts av skepsis bland it-konsulterna. Talet om AI har mattats av något i år men är fortfarande det överlägset hetaste begreppet följt av molnet. Men dessa stora begrepp åtföljs också av mindre begrepp som är delar av AI och molnet som exempelvis machine learning och digitalisering.