Så blir IT-branchen 2024

Inspectums årliga rapport om IT‑konsulternas förutsägelser om det kommande året 

Denna undersökning har gjorts sedan 2011 och genomfördes av undersökningsföretaget Inspectum under november 2023.

IT-branschens oro inför framtiden har slagit till med full kraft

Konsultkompaniet har nu genomfört sin trettonde årliga undersökning av läget och temperaturen på IT-konsultmarknaden. Den här gången är undersökningen inte gjord via telefonintervjuer utan via webbaserade enkäter. Givetvis kan det i viss mån ha påverkat resultatet och kan innebära att svaren inte helt går att jämföra över tid. Anledningen till byte av insamlingsteknik är att nätenkäter är så mycket effektivare för alla inblandade parter. Det var som med tidigare undersökningar undersökningsföretaget Inspectum som genomförde nätenkäten under november 2023.

Den bild som dominerar när IT-konsulterna framtidsspanar är oron inför framtiden. De för IT-branschen relativt framgångsrika pandemiåren är förbi. Oron i omvärlden liksom i Sverige märks tydligt i svaren och i förväntningarna på den närmaste framtiden. När det gäller framtidsspaningar inom tekniken har AI pekats ut av 79 procent. Något som är en möjlighet för IT-branschen liksom det faktum att säkerhetsfrågan klivit fram på allvar, kanske kopplat till oron för vad ett ökat AI-användande kan innebära.Så tycker IT-konsulterna om konsultmäklare


 

Trenden fortsätter och IT-konsultmäklarna har blivit en alltmer accepterad och integrerad mellanhand mellan IT-konsulter och deras uppdragsgivare.

IT-konsulternas förtroende för konsultmäklarna är lite blandat. Den långsiktiga trenden är att de kommit att acceptera konsultmäklarna alltmer. Det finns hela skalan från dem som ser IT-konsultmäklarna som sin försäljningsavdelning till dem som tycker att de är onödiga mellanhänder. Det beror troligen på hur stark försäljningsfunktionen i organisationen är. Nära nog alla får regelbundet uppdrag via IT-konsultmäklare. Detta tillsammans med den allt tydligare trenden mot att större uppdragsgivare vill ha en IT-konsultmäklare mellan sig och IT-konsulten. Dels för att det blir komplicerat att hantera så många konsulter av olika storlek och dels för att kompetensen i att handla upp IT-kunnande är lätt att lägga ut på entreprenad. Några IT-konsultmäklare har ju gått längre och fungerar idag som en outsourcad inköpsavdelning för IT-kompetens, något som gör att deras lojalitet med IT-konsulterna ifrågasätts. De flesta IT-konsulter önskar sig direktkontakt med kunden både för att maximera intäkter och för att bättre förstå uppdragen. I båda fallen blir transparensen viktig för att IT-konsulten ska känna sig bekväm.

 
"Konsultmäklare som tar mäklarrollen på allvar har framtiden för sig. De som har personlig kontakt med både kunder och konsulter och utifrån det matchar rätt konsult för rätt uppdrag. Mäklare som gömmer sig bakom portaler och bemannar med junior searchers kommer få riktigt svårt..."

(Från ett enkätsvar om vad man önskar sig av konsultmäklare)Så många IT-konsultmäklare använder IT-konsulterna

Anlitade IT-konsultmäklare de senaste två åren?Nästan alla får uppdrag på ett eller annat sätt via IT-konsultmäklare. De flesta, 85 procent, har kontakt med flera mäklare. Så i de flesta fall är försäljningen en mix av egna kontakter och insatser tillsammans med uppdrag via IT-konsultmäklare. I hur stor utsträckning det uppdragen kommer via IT-konsultmäklare eller på annat sätt varierar väldigt mycket. Men trenden är absolut mer alltmer via mäklare.

– Det är bara att upprepa det jag sagt under en rad år. Funktionen IT-konsultmäklare är här för att stanna. Acceptansen av funktionen ökar också lite i stort sett varje år. För den IT-konsultfirma som vill fokusera på sitt erbjudande i form av kompetens och erfarenhet är det klokt att bygga på en strategi som innefattar att arbeta via mäklare.

Jag uppfattar det som en sund utveckling att de flesta IT-konsulter idag har kontakt med flera IT-konsultmäklare. Det har skett en nischindelning bland IT-konsultmäklarna där de specialiserat sig på olika områden där de känner kundernas behov väl och har goda kontakter både bland kunder och IT-konsulter. Men alla IT-konsultfirmorna inte specialiserade inom ett visst område och då är det viktigt att ha kontakt med flera möjliga vägar till uppdrag, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.


Så blir vår omsättning nästa år – stor oro inför 2024Den sämsta uppmätta framtidstron. En total omsvängning jämfört med läget inför 2022 då över sjuttio procent förväntade sig högre omsättning under nästa år. Idag tror omkring en tredjedel på detta och då är de svarande personerna ändå entreprenörer med en karaktäristisk optimism.

Det är oroligt i Sverige och omvärlden. Ukraina, Gaza och brottslighet i Sverige tillsammans med en tydlig konjunkturnedgång med mindre likvida medel och högre räntor ger en väldigt jobbig situation för enskilda IT-konsultentreprenörer. Alla undrar vad 2024 ska innebära på en mängd olika områden. Det är klart att detta avspeglar sig i IT-konsulternas framtidsspaningar.


Så blir IT-konsulternas omsättning 2024 "2024 blir tufft, särskilt för konkurrenterna"Som vanligt ser vi att om det kommer gå betydligt sämre för egen del så kommer konkurrenterna drabbas betydligt hårdare.

I år har vi fått den mest pessimistiska framtidsbilden sedan undersökningen gjordes första gången 2011. Omvärldens och Sveriges problem tillsammans med lågkonjunkturen ger en aning om färre uppdrag och gör att det blir tuffare framöver. På tre år har bilden gått från en rosenröd framtid till en ganska dyster bild. Givetvis tror ändå dessa entreprenörer att om de får det tufft under 2024 så blir det än värre för konkurrenterna. För dem blir 2024 ett verkligt stålbad. Men detta visar också att det finns en mental beredskap på tuffa tider och tuffa beslut.

– Jag tror på detta att entreprenörer har en positiv inställning till framtidens möjligheter och är mera tveksamma till konkurrenterna. Det är ju essensen av att vara entreprenör. Men jag tror också att det finns i ryggraden att inte sänka den egna verksamhetens möjligheter. Jag tycker ändå att bilden är att det blir ett tufft 2024 för alla. Vi kommer nog tyvärr få se fler än vanligt som får svårt att klara sig. Det är tungt därute just nu. Även om det finns mycket kvar att digitalisera, inte minst arbete som de stora kunderna gärna vill flytta över till kunderna, exempelvis banker och myndigheter som låter kunderna göra alltmer av arbetet själva via webbtjänster och chatbottar. Men kronans svaga ställning betyder att mindre pengar kommer in vilket ger mindre möjlighet att genomföra allt som är tänkt, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

 

 

Så blir konsultpriserna 2024 – ökad framtidspessimism


Trots avsevärt ökad inflation är det ganska få som tror på ökade priser. Många tror till och med på nedpressade konsultpriser.

Priset på konsulttimmar har varit en omdiskuterad fråga i IT-branschen under väldigt många år. Priserna har inte rört sig särskilt mycket under detta millenium. Den optimism om höjda priser som vi såg för två år sedan har förbytts i oro över betydligt bistrare framtidsutsikter med risk för prissänkningar.

"Läget är tufft när 2024 börjar, men jag tror att det blir bättre under året.”

(Från ett enkätsvar)

– Jag tror personligen inte på sänkning av priser i löpande uppdrag. Men när det gäller nya projekt tror jag att priserna riskerar att sänkas med 5–10 procent. Folk blir mjuka i knäna i ett sådant här marknadsläge. Om jag jämför med situationen 2022, när marknaden mer eller mindre kokade och vi aldrig någonsin sett så många som ropade efter IT-konsulter, är läget ett helt annat nu.

Det känns skakigt därute. Det är osäkert hur IT-budgeterna kommer att se ut på många företag även om de största företagen i allmänhet har ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Min gissning är ändå att den obelagda tiden kommer att öka från 1–2 procent till 5–10 procent, kommenterar Tomas Qviberg.

 

Andel av omsättningen via mäklareGrafen visar IT-konsulternas egen uppskattning av hur mycket av deras omsättning som de sålt själva och hur mycket som kommit via mäklare. Detta är snabbauppskattningar men tendensen att en allt större del av omsättningen kommer via mäklare har varit tydlig länge även om kurvan planat ut under de senaste åren.

Andelen uppdrag som kommit via IT-konsultmäklare har ökat stadigt sedan undersökningsstarten 2011, men förra året kom en vändning. Om det är någon form av brott som kan skönjas i utvecklingskurvan är osäkert eftersom det efter två år av minskning kanske är för tidigt att dra slutsatser. Samtidigt visade det sig ju tidigare att omkring 85 procent av IT-konsulterna hade kontakt med minst två IT-konsultmäklare och att nära nog alla hade kontakt med minst en IT-konsultmäklare. 

Med tanke på hur mixen mellan egen försäljning och mäklade uppdrag ser ut för företagen, är det oklart om företagens uppskattade bild av detta är korrekt. Men känslan som genomsyrar svaren är att mäklade uppdrag håller på att bli normaltillståndet i IT-branschen.

– Jag har lite svårt att tro på att det skulle ha skett ett skifte som gör att andelen uppdrag via mäklare skulle ha gått ned. Det kan vara en effekt av att vi bytt till webbenkät från telefonintervjuer, att det är enklare att överskatta andelen man säljer själv då. Jag tror också att den verkliga siffran för andelen mäklade uppdrag skulle visa sig vara betydligt högre om man kontrollerade de verkliga andelarna. Det kan också finnas i entreprenörsrollen att självbilden är någon som klarar sig utan mellanhänder även som det är så marknaden ser ut idag, fortsätter Tomas Qviberg.

 

AI och dess användning dominerar fullkomligt

Artificiell intelligens (AI) har kommit att både synas i breda media och få praktiska tillämpningar genom bland annat ChatGPT. Från att ha varit ett klassiskt buzzword, vilka är så typiska för IT-branschen har det hamnat i var mans mun och även på var mans dator, padda och mobiltelefon.

Med denna nya möjlighet anas också nya, i många fall ännu okända säkerhetsrisker. Något som också avspeglas i en drastisk uppgång för säkerhet. Faktum är att även det osäkra säkerhetsläget internationellt med återkommande överbelastningsattacker riktade mot finansiell infrastruktur och alltmer utvecklad cyberkriminalitet gör att säkerhet prioriteras allt högre. Konsekvenserna av att inte sköta säkerhetsfrågorna kan bli alltför kostsamma.

Tidigare år har vi bett konsulterna att betygsätta olika IT-konsultmäklare. Men detta har fått utgå då bilden blev väldigt rörig och väldigt få ville ge några omdömen när enkäten skedde på nätet.

Effekterna av Artificiell Intelligens och dess möjliga användningsområden diskuteras idag av alla

När konsulterna får förutsäga vilka som blir de hetaste teknikområdena 2024 har Artificiell Intelligens gått från stark ledning till total dominans. Möjliga användningsområden diskuteras inom i stort sett alla områden och branscher. Det har skapat oro, nyfikenhet och nya affärsmöjligheter. Men som en skugga ser vi att betydelsen av säkerhet ökar starkt. De finns en oro att applicerad AI ska innebära stora säkerhetsrisker för alla och envar. Årets komet det breda, praktiska verktyget ChatGPT som för många har blivit en symbol för vart AI är på väg. Övriga deltrender som härrör ur AI är machine learning och robotisering. Digitalisering är fortsatt ett starkt begrepp som har framtiden för sig liksom systemutveckling. Nytt sedan förra året är att energioptimering nu blivit ännu hetare, ett tidens tecken på att energianvändningen nu även omfattar IT-frågorna. Andra begrepp som exempelvis IoT, block chain eller Internet of things som för några år sedan betraktades som hett har tappat sina positioner i IT-konsulternas framtidsspaningar.


"
Vi står inför ett skifte inom AI, där vi måste ta säkerhet mer på allvar och ställa högre krav på ägarskap/ansvar.

(Från ett enkätsvar)

– Resultatet speglar den verklighet vi ser varje dag. Alla talar om AI och säkerhet efterfrågas som aldrig förr. Bland annat har områden som Identity Access Management (IAM) tillkommit. Debatten om farorna med AI har säkert spätt på denna fråga. Där finns rädslan hos dem som inte förstår men också osäkerheten hos de mer insätta kring vad AI kan innebära på lång sikt. Där ser vi ju framträdande personer höja varningens finger på ett sätt som säkert medför stor oro hos många.

Det finns också en stor osäkerhet om var gränsen går, vad som är AI och vad som bara är olika automatiserade processer. Är robotar som utför standardmässiga uppgifter AI eller måste det vara självutvecklande program? Ju mer vi lär oss desto fler definitioner kommer att falla på plats. Jag minns ju den starka oron kring Y2K vid millennieskiftet och den mycket starka oron som fanns för att vitala samhällssystem skulle klappa ihop, säger Tomas Qviberg.


IT-konsulterna önskar sig främst transparens och dialog med mäklarna

Grafen visar de önskemål som IT-konsulterna har på IT-konsultmäklarna. Tidigare har vi redovisat dem som ordmoln utifrån de muntliga kommentarer som givits. I år har de haft ett antal alternativ att välja mellan och dessa är de 11 tydligaste önskemålen.

Det är uppenbart att transparens, återkoppling och en personlig dialog är saker som starkt efterfrågas av IT-konsulterna i förhållande till IT-konsultmäklarna. Troligen upplevs att återkopplingarna i branschen är för dåliga eller icke förekommande. Transparens är ett återkommande högt rankat önskemål. IT-konsulterna vill veta mer om uppdraget, om slutpris till kund med mera, och de upplever uppenbarligen att de inte får detta.

Ytterst kanske det handlar om brist på information från den mellanhand som IT-konsultmäklaren utgör. Detta och olika variationer på detta tema har funnits med som kommentar på vad man önskar sig av mäklarna i alla år. Men även de andra, något lägre rankade önskemålen förtjänar att lyftas fram såsom önskan om intressanta uppdrag, stort kundnätverk och IT-kompetens. Intressanta uppdrag är extra intressant eftersom det handlar om en vilja att utvecklas i arbetet även om det inte riktigt sägs på vilket sätt. Stort kundnätverk får väl antas vara kopplat till stora möjligheter att få uppdrag. IT-kompetens avspeglar en annan brist hos en del IT-konsultmäklare som ofta påtalats.

– Bilden avspeglar oron för att bli lurad av mellanhanden, IT-konsultmäklaren. Det gäller både IT-konsulten och uppdragsgivaren. Det förekommer säkert att en del mellanhänder i vissa fall utnyttjar läget och tar orimligt mycket emellan. Min uppfattning är att sådant förr eller senare ger problem och att inte gäller för de som vill arbeta långsiktigt i den här branschen. På sikt tror jag också att vi kommer att se ökad transparens i branschen. För det räcker med att en IT-konsult eller uppdragsgivare får för sig att någon skär emellan på ett oschysst sätt för att det ska blir gnissel i maskineriet. Därför är tydlighet och transparens en förutsättning för att rollen mittemellan ska fungera.

– Jag tror samma sak om den personliga dialogen och återkopplingen. När IT-konsulten räknar på uppdrag, skickar in CV:n och börjar hoppas på spännande uppdrag är det en källa till frustration om det inte kommer några svar om hur det gått. Här är också en hemläxa för IT-konsultmäklarna. Det är viktigt att minska källor till frustration hos leverantörerna. Ibland blir uppdragsgivarna irriterade på dåliga offerter och slarviga CV:n vilket gör att de inte återkopplar som de borde. Det finns mycket att ta itu med här, säger Tomas Qviberg i en avslutande kommentar.

"Det känns som att distansarbete har fått lägre acceptans vilket är väldigt negativt... ”

(Från ett enkätsvar)

Sammanfattningsvis ser vi en stor oro för framtiden bland IT-konsulterna

Allting är mer osäkert i år än för ett år sedan. Det avspeglas också i hur Sveriges IT-konsulter ser på framtiden. Det finns många faktorer som påverkar detta men i stort är det antagligen samma oro inför framtiden som gav sig till känna under det senaste året. Vi har också sett denna oro tidigare när det förväntats konjunkturnedgångar och händelser i omvärlden som skapat oroat. Det innebär att antalet som förväntar sig höjda timpriser under nästa år minskat betydligt sedan förra året.

Förutom den dominerande känslan av oro i undersökningen finns en intressant utveckling bland de ”heta” teknologierna. Att artificiell intelligens slagit igenom på bred front förvånar inte så mycket, även om det redan tidigare var den hetaste tekniken. Men att även säkerhet blivit så viktigt är intressant. Under många år var ju säkerhet ett område som alla tyckte var viktigt men som det inte investerades särskilt mycket i. Digitalisering är också ännu hetare liksom energioptimering. Däremot har molnet tappat som framtidsspaning. Molnet finns på plats och alla befinner sig i det.

Återigen anges den personliga kontakten, transparensen och återkopplingen som de viktigaste kraven på IT-konsultmäklarna. Det gäller att skapa förtroende i alla led och uppenbarligen går det att göra mer på detta område.Kontakt

ANNA WESTRIN

Försäljning och rekrytering
 
070-886 40 44
Skicka e-post

TOMAS QVIBERG

Vd och försäljning
 
070-589 03 20
Skicka e-post

CARINA HELGE

Ekonomi och administration
 

08-789 03 00
Skicka e-post