Så blir IT-branchen 2021

Inspectums årliga rapport om IT-konsulternas förutsägelser om det kommande året
 

Denna undersökning har gjorts sedan 2011 och genomfördes av undersökningsföretaget Inspectum under november 2020.


Utvecklingen inom IT-konsultmäklingen fortsätter med mer specialisering även om alltfler IT-konsulter känner att konjunkturen är på väg ned
Konsultkompaniet har nu genomfört sin tionde årliga undersökning av läget och temperaturen på IT-konsultmarknaden. I vissa delar ser vi en långsam och försiktig förändring över åren, i andra delar är den både snabbare och större. Undersökningen har genomförts i ett slumpmässigt urval av IT-konsultfirmor för att kartlägga deras syn på läget i branschen just nu, men också hur de ser på framtiden. Det var undersökningsföretaget Inspectum som genomförde telefonintervjuerna under november 2020.

 

Efter några år av stark tro på stigande priser bland IT-konsulter började optimismen dämpas för två år sedan för att bli mera pessimistisk förra året. I år spirar framtidstron åter. Som alltid förväntar sig konsultbolagen att den egna verksamheten ska bli framgångsrik. Men i år tror alltfler att de kommer att gå bra. Lite märkligt kanske eftersom vi sedan förra undersökningen upplevt en nedstängning av världen på grund av Corona och allmänt tuffa tider för de flesta typer av verksamheter. Dessutom upplevde vi de två åren innan, alltså 2018-19 alltmer pessimistiska tongångar. Kanske tänker konsulterna att nu kan det bara gå bättre eller också tänker de att det faktum att så många arbetat hemifrån med därav följande behov av bättre uppkopplingar och säkerhet kanske fått delar av IT-branschen att blomstra. Vad gäller teknik som utpekats som ”het” så är fortfarande AI och molnet väldigt dominerande. Machine learning, som är en sorts AI, har ökat markant liksom digitalisering i allmänhet. Men områden som kanske skulle förväntas öka som säkerhet, 5G och Internet of Things (IoT) har inte tagit plats i någon större utsträckning. GDPR som var väldigt stort för några år sedan har helt försvunnit bort av förklarliga skäl.

 

Den långsiktiga tendensen under en rad år har varit en allt större acceptans av konsultmäklare som mellanhänder. Det har blivit en funktion som hjälper konsulterna att fokusera på själva uppdraget. Under förra året skedde en omsvängning mot en mer negativ inställning till konsultmäklare, något som i år verkat vridits tillbaka och är på ungefär samma nivå som tidigare. IT-konsulterna har i kommentarer sagt att de velat ha mer transparens om vad konsultmäklaren står för och hur mycket denne tar i arvode. Något som är väldigt olika från mäklare till mäklare. Dessutom upplevs det också som om en del konsultmäklare inte kan så mycket om sina konsulters kompetenser men framför allt att återkopplingen ibland är långsam.

 

En ytterligare fråga som vi lagt till i år är frågan om kvinnliga IT-konsulter generellt har högre eller lägre timpriser. De flesta tror inte att det är någon skillnad medan 17 procent anser att de generellt har lägre timpriser och ingen anser de har högre timpriser.Så tycker IT-konsulterna om konsultmäklare


 

– Det finns ingen tydlig trend här utan det verkar som om uppfattningarna växlar lite över tid. Faktorer som kan spela in i hur uppfattningarna växlar kan vara hur konsulterna uppfattar att säljprocessen fungerar och bristen på återkoppling från kunden om varför man valt bort olika konsulter. En slutsats skulle också kunna vara att under år då prispressen är särskilt hård från de stora köparna av IT-konsulter kan det hända att konsulter som arbetat länge med en kund plötsligt blir ställda inför att kunden pressar priserna över hela linjen. Det är sällan populärt och slutsatsen som dras är att konsultmäklaren varit för svag i förhandlingarna, säger VD Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

Så blir vår omsättning nästa år – En ökad optimism trots allt
Så blir IT-konsulternas omsättning 2021 – Det kommer att gå bättre för alla nästa år
Förra årets tveksamhet inför framtiden har förbytts i en tydligt mer positiv inställning. Det blir bättre nästa år. Det verkar främst vara de som förra året trodde på oförändrad situation som nu tror på bättre tider. Som vanligt tror dessa entreprenörer att den egna verksamheten ska öka medan det kommer att gå sämre för konkurrenterna. Men det har nog mest att göra med livsinställningen hos dessa egenföretagare att göra. Den korrekta bilden av branschen är rimligtvis hur man uppfattar att det ska gå för konkurrenterna. Det är alltså ett litet trendskifte vi ser eller en avbruten negativ trend. Det finns uppenbart ett ökat hopp för branschen inför 2021.  

 

– Jag tror att IT-branschen inte drabbats lika hårt av pandemin som andra branscher. Många branscher blöder stort men inte IT som faktiskt har fullt upp med att digitalisera stora företag och myndigheter och att anpassa de befintliga systemen till olika EU-direktiv. Att vidareutveckla data warehousing för att få ett bättre grepp om kunderna är en överlevnadsfråga inom många branscher och då är IT det som kan göra skillnad och skaffa en konkurrensfördel. Det går bra för IT-branschen relativt andra branscher men långsiktigt krävs det naturligtvis att det går bra för kunderna också. Vi ser dessutom som vanligt att dessa entreprenörers optimistiska framtidssyn på den egna verksamheten speglas i hur bra de tror att det kommer att gå för konkurrenterna. Den här gången är de lite positivare än vanligt till konkurrenternas möjligheter, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

 
"Tydlighet. Kompetens att kunna förstå det verkliga behovet och att kunna förstå det från kund samt kunna analysera leveransmöjligheter. Se kompetensen hos konsulten"

(Från ett enkätsvar om vad man önskar sig av konsultmäklare)

Så blir konsultpriserna 2021 – Framtidsförhoppningarna har stärkts
Även i frågan om förväntade priser på konsulttimmar är det mer positiva tongångar även om andelen som tror på lägre priser också ökat en del. Med anledning av de tuffa händelser som samhället genomlidit under 2020 så finns det olika möjliga förklaringar till utvecklingen.

 

– Jag är väl lite förvånad över den tydligt ökade framtidstron. Visst finns det en god allmän beläggning hos IT-bolagen. Men det finns också en hel del konsulter lediga för uppdrag. Det är många som anmäler intresse och skickar in sina CV:n när något nytt uppdrag utlyses. De som svarat är entreprenörer och därmed optimister. Men priserna borde rimligtvis inte gå ned mer, kommenterar Tomas Qviberg.

Andel av omsättningen via mäklare – andelen i princip hälften

Grafen visar konsulternas egen uppskattning av hur mycket av deras omsättning som de sålt själva och hur mycket som kommit via mäklare. Detta är höftade uppskattningar men tendensen mot en allt större del av omsättningen kommer via mäklare har varit tydlig länge även om kurvan planat ut under de senaste åren.Kan det vara så att bilden är färgad av entreprenörens självbild av sin verksamhet? 
Efter att andelen mäklade IT-konsultuppdrag under en lång följd av år alltid vuxit så verkar kurvan sedan ett par år plana ut även om den långsiktiga tendensen är försiktigt uppåt. Eftersom få konsulter har någon bra överblick över situationen utan mest utgår från en känsla kan det vara så att vi får en bild filtrerad genom entreprenörens glasögon. Trots allt ställer de stora konsultköparna krav på att konsulthanteringen ska läggas ut på mäklare eftersom det är besvärligt för inköpsavdelningarna att bedöma specialkompetenser på tusentals konsulter och inte gärna vill hantera stora mängder konsultföretags fakturor varje månad. Sannolikt är andelen mäklade uppdrag mätt i omsättning betydligt större än detta. En stor skillnad är att det blivit allt vanligare med outsourcade konsultupphandlingsfunktioner som hanterar försörjningen av IT-konsulter till verksamheten. I de fallen kanske man inte upplever att denna funktion som en mellanhand.

 

– Jag uppfattar nog att standarden bland nystartade konsultbolag är att man undviker att anställa egna säljare utan lägger allt detta på konsultmäklare. Jag kan nog tänka mig att den bilden grafen ger i verkligheten nog är betydligt större till konsultmäklarens fördel. Skulle vi verkligen gå på djupet och mäta de stora kontrakten från stora konsultköpare så är det snarare regel att de går via mäklare, fortsätter Tomas Qviberg.

 

 IT-mäklarmarknadens förändring har givit nya spelare på marknaden
I årets startfält skiljer det på inriktning mellan en del av byråerna då några är mer inriktade på volym medan andra står för högt specialiserade spetskonsulter. En viss missnöjdhet med mäklare har främst drabbat Ework och ITC Networks. Det är oklart varför men kanske handlar det i något fall om dubbla roller som konsultförmedlare och uppdrag som inköpsorganisation. I andra fall kan det vara så att man helt gått över till rollen som upphandlare av IT-konsulter där man tydligt företräder en inköpsavdelning. Där är det alltså inte en konsultmäklare som försöker hitta uppdrag åt de konsulter som är anknutna verksamheten utan en organisation som försöker hitta rätt konsulter till olika uppgifter. Lojaliteten till konsulten blir annorlunda.

Mäklarbetyg 2020 – Kvalitet och kompetens

Keyman och Nox Consulting har ökat på sina kvalitetspoäng i år, Konsultkompaniet har tappat. ITC Networks fortsätter nedåt och Ework vänder uppåt efter ett tapp under förra året. Det kan bli mycket intressant att se hur siffrorna kommer att utveckla sig under kommande år. Men kanske ett bredare utbud och även uppdrag som outsourcade inköpare av IT-konsultuppdrag gör det svårare att bedöma uppgifterna. Det ser ut som om det utvecklas två olika grupperingar med de specialiserade i den ena gruppen och de breda förmedlarna av även enklare typer av IT-konsulting i den andra.

 

Ska bilden vara riktigt rättvisande så ska de stora konsulthusen finnas med också. De flesta av dem har inte all kompetens inom huset och agerar därför också i någon mening som konsultmäklare. Det är inte ovanligt att de stora IT-konsultföretagen mäklar vidare så mycket som 20-30 procent av sina uppdrag. Troligen efter att ha fyllt upp uppdragen så mycket som möjligt med sin fasta personal. Det blir säkerligen mycket intressant att se utvecklingen under kommande år då de nya mäklarföretagen börjar röra på sig i betygsskalan.

 

Men utvecklingen i IT-branschen kan gå fort och det är viktigt för IT-konsulterna att deras mäklare kan alla nya begrepp så att de kan prata för varan och också besätta uppdragen med rätt konsulter. Några begrepp som personlig syns också i ordmolnet vilket kanske också tyder på att rollerna börjar sätta sig.

Betygsgenomsnitt de senaste åren – Maxbetyg är nio
AI och molnet fortfarande hetast – Machinelearning och digitalisering uppåt


AI och molnet är hett liksom förra året men AI har klivit fram som en mycket het teknik
När konsulterna får förutsäga vilka som blir de hetaste teknikområdena 2021 ser vi en del förändringar. Hypen kring AI har nog inte svalnat som grafen antyder utan begreppet AI har blivit så stort att det börjat delas upp mindre områden som machine learning, RPA, ja till och med digitalisering kan nog anses ingå i det som tidigare var AI-blocket. Molnet fortsätter att öka. Molnteknologin har ju under året satts på stora prov i och med alla som arbetat från hemmet och därför kan molntekniken anses ha klarat utmaningen men att det finns anledning att tro att det kommer ännu smartare molnapplikationer framöver. Här kunde det förväntas att även säkerhet skulle vara hett i och med att IT-säkerheten i hemmet sällan är densamma som på arbetsplatsen. Men säkerhet har våra IT-konsulter inte pekat ut som en ”het” teknik inför 2021.

 

I år är det inga nya begrepp som gjort entré. Alltså inga tecken på teknikskifte. Begreppet AI:s uppdelning i ny het teknik pågår hela tiden och där händer det ju väldigt mycket, inte minst att AI-tekniken, och tänkandet appliceras på nya områden hela tiden och behåller därigenom sin roll som den hetaste tekniken även under 2021. 

 

–  AI och molnet är stora, ganska generella och lite luddiga begrepp som många svänger sig med utan att det egentligen är definierat var AI börjar och slutar. Machine learning är ju en sorts applicerad AI som är tydligare definierad. Digitaliseringsvågen har inneburit att många system fått nya tillägg där systemet på ett eller annat sätt fattar egna beslut eller i alla fall rekommenderar ett beslut. Något vi nog kan kalla för AI. Så väldigt många konsulter får nog AI-moment inlagda i konsultuppdraget. Personligen trodde jag att begreppet ”säkerhet” på ett eller annat sätt skulle få ett uppsving. Inte minst med tanke på alla säkerhetsskandaler inom myndighetsvärlden de senaste åren och alltfler känsliga data som kan missbrukas, säger Tomas Qviberg.

– Ordmolnet visar en liknande bild som tidigare år. Konsulterna vill ha bättre kontakt med slutleverantörerna och återkoppling på vad som fungerat bra och vad som inte gjort det. Framför allt vill de veta varför de inte fått uppdrag när detta sker. Men kunderna lägger sällan tid på den typen av återkopplingar. Att ”uppdrag” och ”kunden” återkommit ofta tyder på vikten av konsultmäklarens förmåga att hitta intressanta kunder med intressanta uppdrag. Alltså att en konsult som har att välja mellan två uppdragsgivare där prissättningen är ungefär densamma nog kan välja en uppdragsgivare som är mer attraktiv i form av mer utvecklande uppdrag eller trevligare miljö, säger Tomas Qviberg i en avslutande kommentar.

 

"Att man har en kontaktperson för svar på frågor. Smidighet på avtalslösningar med hjälp av teknik för att kunna följa avtalsprocessen lättare. Tydlig kommunikation."

(Från ett enkätsvar om vad man önskar sig av konsultmäklare)


Är det skillnad i timpris mellan män och kvinnor?Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga IT-konsulters timpriser?
Lite över sextio procent verkar inte tycka det medan omkring 17 procent tycker att det är så. Däremot tycker ingen att kvinnor generellt har högre timpriser än män. Vi ställer frågan för första gången eftersom många hört av sig och undrat. Nu vet vi alltså vilken uppfattning som är förhärskande bland konsulterna.

 

När vi går vidare och frågar de 17 procent som anser att kvinnor generellt har lägre timpenning hur mycket högre denna timpenning i så fall är verkar de flesta av dessa uppge att skillnaden ligger på omkring 10 procent. 15 procent av dem anser att det är timpriset ligger på 5 procent. 31 procent anser att prisskillnaden ligger på 31 procent 10 procent vardera tror att prisskillnaden ligger på 15 alternativt 20 procent. Men gruppen på 17 procent är ganska begränsad. Dessutom anger en fjärdedel av dem att de inte vet hur stor skillnaden är. Till saken hör kanske också den totala fördelningen av män och kvinnor som svarat på frågorna i undersökningen, den är 85/15 procent i manlig favör.

 

Slutsatsen på mätningen är att det är svårt att dra långtgående slutsatser om prisskillnader då det dels är så få som uppgivit att det är prisskillnad och av dem så få som anger konkreta prisskillnader.

 

Sammanfattningsvis ser vi ett större framtidshopp bland IT-konsulterna
Framtidstron bland IT-konsulterna kyldes ju under förra året men nu är de tillbaka. Tiderna må vara osäkra men IT-konsulterna har återfått en hel del av sin gamla positiva framtidssyn. Den misstro mot konsultmäklare som vi också såg tydligt under förra året är åter tillbaka på samma nivåer som tidigare. Antagligen märks någon form av sug efter kompetens på marknaden vilket många upplever som mycket hoppfullt. AI och molnet är fortfarande dominerande som ”heta” teknologier. Inte så många nya heta teknologier har dykt upp har heller dykt upp i år. Begrepp som 5G som kan innebära stora förändringar har bara undantagsvis omnämnts. Frågan om män generellt kan debitera högre timpris än kvinnor är en fråga som vi antagligen får anledning att återkomma till.

Kontakt

ANNA WESTRIN

Försäljning och rekrytering
 
070-886 40 44
Skicka e-post

TOMAS QVIBERG

Vd och försäljning
 
070-589 03 20
Skicka e-post

CARINA HELGE

Ekonomi och administration
 

08-789 03 00
Skicka e-post