Så blir IT-branchen 2023

Inspectums årliga rapport om IT-konsulternas förutsägelser om det kommande året
 

Denna undersökning har gjorts sedan 2011 och genomfördes av undersökningsföretaget Inspectum under november 2022.Framtidsoro har ökat bland IT-konsulterna efter förra årets stora tillförsikt

Konsultkompaniet har nu genomfört sin tolfte årliga undersökning av läget och temperaturen på IT-konsultmarknaden. I vissa delar ser vi en långsam och försiktig förändring över åren, i andra delar är den både snabbare och större. Undersökningen har genomförts i ett slumpmässigt urval av IT-konsultfirmor för att kartlägga deras syn på läget i branschen just nu, men också hur de ser på framtiden. Det var undersökningsföretaget Inspectum som genomförde telefonintervjuerna under november 2022.

Det har varit bra år för IT-konsulterna när andra haft det tungt med pandemi. Den pågående digitaliseringen av samhället parat med ett oerhört omfattande distansarbete har ställt stora krav på fungerande IT-system, inte minst säkerhetsmässigt, vilket gynnat hela IT-branschen, däribland konsulterna.

Nu är läget ett annat. Det finns en stor osäkerhet om framtiden med ökad inflation, ränteoro, energioro och inte minst krig i vår närhet. Sammantaget gör det att den allmänna framtidstron blir skakad. Tron på bättre timpris under nästa år har gått ned rejält liksom tron på ökad omsättning. Vi såg samma tendens inför 2020 men då förändrades situationen av Covid som efter en skakig inledning innebar mer konsultuppdrag.

En ständigt ökad professionalisering i hur upphandling av IT-konsultuppdrag upphandlas visar sig på olika sätt, främst genom att kunderna ställer högre krav på det urval av konsulter som skickas till dem för bedömning men också genom att konsultmäklandet ändå blir alltmer cementerat som roll på marknaden för vart år som går.

Det finns inte heller någon stark ny trend som kan innebära mer affärer. För en massa år sedan var det GDPR, sedan Internet of things och sedermera 5G. AI och molnet har mycket kvar att ge som framtidsteknologier och lite ökat intresse för säkerhetsfrågorna börjar bli synligt. 

Så tycker IT-konsulterna om konsultmäklare


 

IT-konsulternas förtroende för konsultmäklarna är lite blandat. Den långsiktiga trenden är att de kommit att acceptera konsultmäklarna alltmer. Men fortfarande finns det dem som ser konsultmäklarna som sin försäljningsavdelning och de som tycker att de är onödiga mellanhänder. Från kundsidan har det blivit allt vanligare med krav på mäklare som mellanhänder för att hantera uppköp, konsulturval och fakturahantering. Men troligen avspeglar det faktum att omdömena skiftar från år till år att konsulterna i vissa perioder är mer beroende av mellanhänder och ibland inte är det. En del konsulter har ju egna säljare och vill att affärerna ska gå via dem medan de mindre inte hinner med att sälja själva.

 
"Jag vill ha transparens i alla avtal, flexibel försäljning, en intervjuprocess och en skälig marginal i affärerna."

(Från ett enkätsvar om vad man önskar sig av konsultmäklare)


– Över tid minskar det negativa även om där är en del fluktuationer. IT-konsultmäklare är ju inte bara några som skär emellan vid konsultuppdrag. Själva uppgiften är ju att hitta specialister för kundernas räkning och hitta uppdrag för IT-konsulterna. Det innebär att om kunderna pressar priserna blir det av naturliga skäl mäklarna som i konsulternas ögon bär ansvaret. Men IT-mäklare täcker ju en ganska bred flora av kompetens och erfarenhet från de mäklare som söker resurser. Sånt påverkar naturligtvis också. När det gäller de som jobbar mot offentlig sektor via lagen om upphandling så brukar ju sådana uppdrag utmynna i lägsta möjliga marginal för IT-konsulten. Där kan det nog också bli en del synpunkter från IT-konsulterna. Men på det hela taget har marknaden för IT-konsulttjänster utvecklats så att ett mellanled blivit naturligt, ungefär som distributörer på hårdvarusidan, säger VD Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

Så blir vår omsättning nästa år – både optimism och pessimismDet är osäkra tider och det avspeglar sig även i konsulternas framtidsspaningar. Både krig och en väldigt omskriven konjunkturnedgång. När samma fråga ställdes för ett år sedan var pandemin på väg att klinga ut. IT-konsulterna som trots Covid haft ganska goda år såg möjligheterna öka. Men i stället kom ett krig som förändrade prioriteringar och ekonomiska förutsättningar.

– Något färre IT-konsulter tror på egen ökad omsättning nästa år. Kanske inte förvånande med ökad osäkerhet mot bakgrund av hur ekonomi och omvärld just nu ter sig, säger Christer Johansson på Inspectum.

Så blir IT-konsulternas omsättning 2023 – ”Självförtroendet återställt”Förra året var första gången IT-konsulterna trodde att det skulle gå bättre för konkurrenterna än för dem själva. Ett ovanligt resultat för dessa entreprenörer som på entreprenörers vis är utrustade med en optimistisk inställning och därför nästan som en naturlag alltid tror att det kommer att gå sämre för konkurrenterna än för dem själva. Men nu är vi tillbaka i det gamla och det med besked. Visserligen tror konsulterna inte lika mycket på framtiden som för ett år sedan. Men att det kommer att bli mycket tuffare för konkurrenterna är de väldigt tydliga med. Omkring hälften tror på bättre tider för dem själva och bara sju procent tror på sämre tider.

I diagrammet syns att vi hade ett liknande läge inför 2020 med en undersökning som alltså genomfördes under november 2019. När vi tittar tillbaka på den undersökningen ser vi att det fanns en allmän oro för konjunkturnedgång även då.

– Betydligt färre än i fjol tror att konkurrenternas omsättning ska öka nästa år, vilket naturligt leder till spekulationer, fortsätter Christer Johansson.

– Vi har sett några gånger nu att det finns återkommande svackor i hur IT-konsulterna ser på framtiden. Ibland är optimismen på topp och ibland känns framtiden mer osäker. Förra gången kom pandemin våren 2020 och inledningsvis gick allting ned för att ganska snart vändas i en massiv uppgång. Entreprenörer som dessa IT-konsulter är som sagt av naturen optimistiska till den egna verksamheten men mera tveksamma till konkurrenternas möjligheter. Det måste alltid vägas in när deras framtidsförhoppningar bedöms. Trots allt tror även i tuffa tider mer än hälften att nästa år blir bättre. För mig är det ett extra plus att få arbeta med optimister, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

Så blir konsultpriserna 2023 – Osäkerheten är tillbakaPriset på konsulttimmar har varit en omdiskuterad fråga i IT‑branschen under väldigt många år. Priserna har inte rört sig särskilt mycket. Förra årets optimism har förbytts i större osäkerhet. Visserligen skulle kanske en ökande inflation kunna få upp priserna men endast cirka fyrtio procent verkar tro på det i dagsläget jämfört med 65 procent för ett år sedan. Andelen som tror på minskade priser har gått upp till närmare tjugo procent från nästan inga alls under förra året. 

– Inte lika många som tidigare tror på ökade priser för IT-konsulter, säger Christer Johansson.

– Det finns en uppenbart ökad osäkerhet framåt. Jag tror också att det kan bli tufft att få upp priserna nästa år. Som mest talar vi nog om 1–2 procent upp under nästa år trots inflation. De flesta IT‑konsulter verkar resonera som att beläggning är viktigare än timpris i dagsläget. Det finns helt enkelt en stor osäkerhet. De stora konsultköparna har visat en väldigt hård attityd i prisförhandlingar och det verkar finnas fler lediga IT‑konsulter. Men jag tror inte att priserna kommer att gå ned, kommenterar Tomas Qviberg.

"Det viktigaste är att de inte bara läser ett CV utan att även pratar med konsulten."

(Från ett enkätsvar om vad man önskar sig av konsultmäklare)

Andel av omsättningen via mäklare – Andelen ner något i årGrafen visar IT‑konsulternas egen uppskattning av hur mycket av deras omsättning som de sålt själva och hur mycket som kommit via mäklare. Detta är höftade uppskattningar men tendensen mot en allt större del av omsättningen kommer via mäklare har varit tydlig länge även om kurvan planat ut under de senaste åren.

Håller mäklade uppdrag på att bli ett normaltillstånd i IT‑branschen?

Vi har under tidigare år ifrågasatt om inte dessa IT‑entreprenörers självbild kanske inte är helt kopplade till verkligheten och att andelen mäklade uppdrag i själva verket är ännu högre. I år har andelen mäklade uppdrag gått ned något men långsiktigt är trenden mot mäklade uppdrag tydlig. Det ser nästan ut som om normaltillståndet är mäklade uppdrag vilket är en stor förändring jämfört med läget för elva år sedan. Det har dessutom blivit allt vanligare att en del konsultmäklare de facto fungerar som inköpsavdelning för kunden vilket gör att själva mäklandet blir mera otydligt.

– En något större andel IT-konsulter än förra året menar sig använda mäklade uppdrag, säger Christer Johansson på Inspectum.

– Om jag skulle starta ett IT‑konsultbolag idag skulle jag inte anställa några säljare. Det är bättre att fokusera på sin kärnkompetens och följa med i utveck-lingen där. Dessutom kräver de stora konsultköparna att det är mäklare inblandade eftersom de inte vill bygga ut sin egen administration med IT‑inköpare, utvärderare av en massa CV:n samt framför allt inte tvingas hålla reda på fakturor från massor av mindre IT‑konsultföretag. Det är en naturlig utveckling som jag ser det, fortsätter Tomas Qviberg.

Mäklarbetyg 2022 – Kvalitet och kompetensBetygsgenomsnitt de senaste åren – Maxbetyg är nioIT‑mäklarnas betyg rör sig i de flesta fall uppåt

Under de år undersökningen genomförts har ett några IT‑konsulter ändrat inriktning eller blivit uppköpta och bytt namn. Därför har namn förändrats och i vissa fall försvunnit. Det finns lite skillnad i inriktningen mellan byråerna och exempelvis Ework är ju betydligt större men har också ett bredare erbjudande av konsulter medan de övriga är mer specialiserade. 

Alla konsultmäklare utom Konsultkompaniet har ökat sina betyg i år. För de flesta är ökningen blygsam men i Nox fall är det en rejäl ökning. Konsultkompaniet tappar därmed sin ledning. Återstår under nästa år att se om det håller i sig. Specialistmäklarna håller sig konstant på en högre nivå än Ework med sina bredare uppdrag.

Det faktum att de flesta IT‑konsultmäklare ökat sina betyg är kanske även det ett bevis på att marknaden mognat med tydligare acceptans och spelregler för alla inblandade.

– Nox skattas nu som IT-konsultmäklaren med högst betyg. De har succesivt flyttat fram sina positioner sedan de började mätas 2017, avslutar Christer
Johansson på Inspectum.

AI och molnet är tillbakaAI och molnet är fortsatt hett, kanske ännu hetare då det börjar synas praktiskt överallt

När konsulterna får förutsäga vilka som blir de hetaste teknikområdena 2023 ser vi en del förändringar. Hypen kring AI är fortsatt stark och begreppet AI har blivit så stort att det börjat delas upp mindre områden som machine learning, robotisering och annat, ja till och med som en del av digitaliseringen kan nog anses ingå i det som tidigare var AI-blocket. Molnet fortsätter att öka och omfattar en allt större del av vår vardag utan att vi nödvändigtvis ser det. Andra begrepp som exempelvis IoT eller Internet of things som för några år sedan betraktades som hett har nu helt fallit ur IT‑konsulternas framtidsspaningar.

Några nya områden som systemutveckling och energioptimering har gjort entré. Det blir intressant att se om det fortsätter. Även säkerhet har ökat en del. Kanske i kölvattnet av det ökade arbetet från hemmet som satt säkerheten på stora prov. Till och med avancerade säkerhetsbegrepp som Zero trust har börjat synas även om siffrorna ännu så länge är för blygsamma för att publiceras. Det gäller också för nya IT‑begrepp som självkörande fordon.

–  Det är väl på det hela taget inte så stor skillnad mot tidigare. Men en del tendenser börjar märkas. AI och molnet är stora, ganska generella och lite luddiga begrepp som många svänger sig med utan att det egentligen är definierat var AI börjar och slutar. Machine learning är ju en sorts applicerad AI som är tydligare definierad, robotisering är en annan även om vi börjar närma oss gränsen där. En del vill sätta gränsen för AI där koden börjar generera egen kod, men det tycker jag personligen är att gå för lugnt. Om systemet på ett eller annat sätt fattar egna beslut eller i alla fall rekommenderar ett beslut uppfattar jag det som AI. Det efterfrågas också alltmer AI-moment i konsultuppdragen. Området säkerhet som jag trodde skulle synas mycket mer redan för några år sedan börjar nu långsamt finnas med om än inte i den utsträckningen som jag tror att det kommer att synas längre fram, säger Tomas Qviberg.Ordmolnet symboliserar vikten av de kommentarer som de intervjuade personerna haft om sina konsultmäklare-erfarenheter. Ju större ord desto oftare har det funnits med i kommentarerna.

I år är de mest framträdande önskemålen på mäklarna från konsulterna kompetens och återkoppling följt av ett önskemål om fler kunder samt transparens. Kraven på återkoppling och kompetens har ökat under de senaste åren. Tidigare var det framför allt transparens och mer kunder som söktes. Men uppenbarligen föreligger det ibland bristande förståelse hos mäklarna om den specialkompetens som eftersöks. Vad gäller återkoppling så handlar det om att hålla kontakten med konsulterna och meddela om de fått eller inte fått offererade uppdrag eller om något annat inträffat. Denna ovisshet som kommer sig av att de inte har kontakten med kunden är uppenbarligen frustrerande.

– De begrepp som IT‑konsulterna omnämnt flest gånger i sina krav på IT‑konsultmäklarna är denna gång kompetens och återkoppling. Tidigare har ju fler kunder och transparens dominerat följt av bättre administration. Jag tror att kompetens kan vara en avspegling av en besvikelse i att konsultmäklaren inte tagit till sig deras kompetens samt att det nog förekommer ganska dålig återkoppling på sina håll. Idag håller många kunder reda på vilken kvalitet de konsulter som föreslås för olika uppdrag. Detta för att inte behöva ödsla tid på att intervjua och undersöka konsulter som inte passar. I den statistiken vill konsultmäklarna inte få ett dåligt resultat, därför har pressen på att bara skicka personer med relevant kompetens ökat markant.

Stora kunder har också blivit tydliga med att de inte tänker ödsla tid på att återkoppla på dåliga offerter vilket kanske inte alltid förmedlas vidare. Hela förfarandet med upphandling av IT‑konsulter håller alltså på att professionaliseras ytterligare. Kunderna har helt enkelt blivit bättre på att avgöra vad de vill ha och vill inte ödsla tid på en massa CV:n som inte håller måttet. Alltså en tendens mot mer kvalitet än kvantitet i upphandlingarna, säger Tomas Qviberg i en avslutande kommentar.

"Bra uppdrag förstås men också transparens så att det blir lättare att se vad man ska erbjuda. Både om man vinner eller förlorar ett uppdrag så vill man veta mer om varför det gick fel."

(Från ett enkätsvar om vad man önskar sig av konsultmäklare)

Sammanfattningsvis ser vi en större oro för framtiden bland IT‑konsulterna

Allting är mer osäkert i år än för ett år sedan. Det avspeglas också i hur Sveriges IT‑konsulter ser på framtiden. Det finns många faktorer som påverkar detta men i stort är det antagligen samma oro inför framtiden som givit sig till känna under det senaste året. Vi har också sett denna oro tidigare när det förväntats konjunkturnedgångar och händelser i omvärlden oroat. Det innebär att antalet som förväntar sig höjda timpriser under nästa år minskat betydligt sedan förra året.

I övrigt avspeglar årets undersökning en starkare professionalitet med tydligare uppdelning av kompetenser mellan kunder, IT‑konsultmäklare och IT‑konsulter. Bland de ”heta” teknologierna har inte mycket ändrats i toppen även om säkerhetsfrågorna börjar synas så smått. Det avslutande ordmolnet visar att återkoppling och kompetens efterfrågas hos konsultmäklarna, kanske ett tecken på att all information från kunderna inte går vidare till konsulterna och skapar viss frustration.

  

 

Kontakt

ANNA WESTRIN

Försäljning och rekrytering
 
070-886 40 44
Skicka e-post

TOMAS QVIBERG

Vd och försäljning
 
070-589 03 20
Skicka e-post

CARINA HELGE

Ekonomi och administration
 

08-789 03 00
Skicka e-post