Så blir IT-branchen 2022

Inspectums årliga rapport om IT-konsulternas förutsägelser om det kommande året
 

Denna undersökning har utförts sedan 2011 och genomfördes av undersökningsföretaget Inspectum under november 2021

 

Utvecklingen inom IT-konsultmäklingen fortsätter med mer specialisering även om alltfler IT-konsulter känner att konjunkturen är på väg ned
Konsultkompaniet har nu genomfört sin elfte årliga undersökning av läget och temperaturen på IT-konsultmarknaden. I vissa delar ser vi en långsam och försiktig förändring över åren, i andra delar är den både snabbare och större. Undersökningen har genomförts i ett slumpmässigt urval av IT-konsultfirmor för att kartlägga deras syn på läget i branschen just nu, men också hur de ser på framtiden. Det var undersökningsföretaget Inspectum som genomförde telefonintervjuerna under oktober/november 2021.

 

Redan i förra årets undersökning fanns en ökande framtidstro bland IT-konsulterna. I år har den trenden vuxit sig ännu starkare. Men det finns en del anmärkningsvärda nyheter i årets undersökning. För första gången tror entreprenörerna inom IT-konsulting att det kommer att gå ännu bättre för konkurrenterna än dem själva nästa år. Fast de tror att det kommer att gå väldigt bra för dem själva också.

 

Förra året vändes en nedåtgående trend när det gällde förväntade priser på konsultuppdrag. I år har förväntningarna vuxit sig mycket starka. Knappast någon tror på lägre priser nästa år. Något som aldrig setts tidigare är att konsulterna tror att konkurrenterna/kollegorna i branschen kommer att klara sig ännu bättre än de själva. Tidigare har ju regeln alltid varit att det alltid kommer att gå lite bättre för dem själva. Något som kopplats samman med deras entreprenörskap där optimism är en naturlig del.

 

Den långsiktiga utvecklingen mot alltmer mäklade IT-konsultuppdrag fortsätter. För tio år sedan uppskattades att omkring 10 procent av uppdragen var mäklade. Idag är det klart över hälften och antagligen är siffran när det gäller fakturerade nivåer på olika kunder betydligt högre. IT-konsultmäklarna är idag ett etablerat inslag. Många större företag och myndigheter kräver att ha en mäklare emellan sig och alla specialisterna. Dessutom har den senaste tidens jakt på IT-kompetens gjort att mäklarnas nätverk av konsulter med efterfrågad specialistkompetens fungerat bättre än alternativen.

 

Den hetaste tekniken är ungefär densamma som förra året. Det handlar främst om AI eller molnet. Det stora begreppet AI har inte riktigt börjat delas upp i nischer ännu. Visst, Machine learning finns där men inte så mycket mer. Digitalisering har ökat något liksom IoT. Begrepp som en gång var riktiga buzzwords som Big Data, 5G och block chain har blivit verklighet och vardag och kanske inte så heta längre.

 

Den sista frågan om vad konsulterna önskar sig av mäklarna trycker som tidigare, men kanske ännu tydligare på transparens, uppdrag, kompetens och återkoppling. Det finns en misstänksamhet mot att mäklaren skär emellan för mycket som bubblar upp ibland, dessutom skickas konsulter på uppdrag där de inte är optimala vilket de uppfattar som okunskap hos mäklaren. Slutligen önskar konsulterna bättre återkoppling om varför de inte fått uppdrag och andra uppgifter. Ett problem när man inte har direkt kontakt med kunden.

 

Sammanfattningsvis visar årets undersökning på stor optimism bland IT-konsulterna. Det kommer att gå bättre, det kommer att bli mer pengar.Så tycker IT-konsulterna om konsultmäklare


Pilarna i grafen visar den långsiktiga utvecklingen under tio respektive tre års sikt.

 

Konsultmäklarna har åter blivit populärare. Stämningarna har gått lite upp och ned under de gångna åren. De flesta har hela tyckt ”bra” om dem men det har ofta funnits fler som ”dåligt” om dem än ”mycket bra”. Just nu ligger ”mycket bra” på sin högsta position. Det finns antagligen bakomliggande faktorer och missnöjen vid olika tidpunkter som påverkat utfallet. Men det faktum att branschen går mycket bra just nu kanske påverkat. Längre fram i undersökningen finns ett ordmoln som visar vad IT-konsulterna önskar sig av samarbetet med en konsultmäklare.

 

För tio år sedan var IT-konsultmäklingen inte så utbredd som idag. Numera kräver de stora konsultköparna att det finns en mellanhand som har direkt kontakt med marknaden och letar upp de efterfrågade specialisterna enligt de spelregler som ställts upp. Inköpsavdelningar på större företag och myndigheter har ofta svårt att orientera sig bland IT-konsulternas specialiteter och kunnande. Företagens och myndigheternas IT-avdelningar har troligen en bättre överblick men inte riktigt de nätverk som krävs. Därför har IT-konsultmäklingen blivit en framgångsrik lösning på ett ökande problem.

 

– Långsiktigt ser det ganska jämnt ut med en långsamt positiv utveckling för dem som tycker att att konsultmäklarna är mycket bra och tvärtom för dem som tycker att det är dåligt. Men de senaste tre åren sedan bottenåret 2019 har utvecklingen för konsultmäklarna varit mycket positiv. Jag förstår också att det finns en oro över att vara utlämnade till andras försäljning. Men ser vi tillbaka så tycker jag att jag kan koppla en negativare attityd till de år då det varit skakigt i ekonomin. Det är nog ganska naturligt att dessa entreprenörer som vill få saker att hända blir oroliga då. Jag ser hur rädslan från 2020, då ingen visste vad som skulle ske, förbytts i en mycket mer positiv syn idag, säger VD Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

 

Så blir vår omsättning nästa år – Nästan alla tror på bättre tider
Så blir IT-konsulternas omsättning 2021 – Konkurrenterna klarar sig bättre
IT-konsulterna ser på 2022 med tillförsikt. Situationen ser faktiskt lite ut som 2016. Det mesta pekar åt rätt håll. Problemet är egentligen bara att det är svårt att få fram så många konsulter som behövs. Främst är det den genomgripande digitaliseringen av myndigheter och företag som kräver stora insatser men som också är livsviktiga för att utveckla och anpassa verksamheten till nya krav.

 

Pandemin med sina krav på fungerande access på distans samt fungerande mötessystem och system för att dela dokument har antagligen ytterligare spätt på behovet av IT-konsulter. Optimismen slår igenom på varje fråga.

 

Nytt för i år är att entreprenörerna i IT-konsultbranschen inte bara tror att 2022 kommer innebära högre omsättning. Denna gång tror de även att deras konkurrenter eller kollegor i branschen kommer att öka ännu mer i omsättning. Tidigare har alltid regeln varit att dessa entreprenörer med sin i grunden optimistiska inställning alltid trott att det skulle gå bättre för dem själva än för konkurrenterna. Nu tror de att det kommer att gå lite bättre för konkurrenterna. Skillnaderna är inte stora men ändå intressanta.

 

– IT-branschen har inte drabbats lika hårt av pandemin som andra branscher. Där många branscher haft det tungt har IT faktiskt haft fullt upp med att digitalisera stora företag och myndigheter, anpassa systemen till olika EU-direktiv och anpassa IT-säkerheten till alltmer hemarbete. Men detta att entreprenörer tror att det kommer gå bättre för konkurrenterna är något nytt. Vi såg redan förra året en tendens till att skillnaden mellan hur man såg på den egna framtiden och konkurrenternas framtid började bli mindre. Fast att konkurrenternas framtida möjligheter tros större än de egna går stick i stäv med hur dessa entreprenörer brukar tänka och vad som ligger i den optimistiska entreprenörsrollen. En möjlig förklaring är att det är svårt att hitta personal som kan bemanna alla projekten och att man uppfattar att konkurrenterna har mer personal, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

Så blir konsultpriserna 2022 – Happy days are here againÄven i frågan om förväntade priser på konsulttimmar är det mer positiva tongångar även om andelen som tror på lägre priser också ökat en del. Med anledning av de tuffa händelser som samhället genomlidit under 2020 så finns det olika möjliga förklaringar till utvecklingen. Men i grunden finns det ett behov av mer IT-konsulter som förväntas driva upp priserna. Under många år har IT-konsultköparna blivit allt bättre på att upphandla till bra priser vilket medfört att timpriserna stått ganska stilla under många år. Men kanske håller detta på att ändras.

 

– Den alltmer ökade framtidstron är ett resultat av att det idag är en mycket hög beläggning hos IT-bolagen. Men det är svårt att bemanna alla projekten idag. Det är så mycket som behöver ett utökat IT-stöd idag. De stora digitaliseringsprojekten hos myndigheter och större företag drar oerhört mycket IT-konsulter, kommenterar Tomas Qviberg.

Andel av omsättning via mäklare


Grafen visar konsulternas egen uppskattning av hur mycket av deras omsättning som de sålt själva och hur mycket som kommit via mäklare. Detta är höftade uppskattningar men tendensen mot en allt större del av omsättningen kommer via mäklare har varit tydlig länge även om kurvan planat ut under de senaste åren.


Trenden för andelen mäklade IT-konsultuppdrag är densamma 

Den stora trenden har vi sett under många år nu. IT-konsultmäklarna är här för att stanna och har intagit en alltmer naturlig roll på marknaden. På tio år har mäklandets andel gått från strax över tio procent till närmare sextio procent.

 

Specialiseringen av marknaden har fortsatt och några mäklare har alltmer utvecklats till att bli inköpsavdelningar för IT-expertis än de mer oberoende mäklarna. Särskilt större konsultmäklare har ibland sådana positioner.

 

Efter att andelen mäklade IT-konsultuppdrag under en lång följd av år alltid vuxit så verkar kurvan sedan ett par år plana ut även om den långsiktiga tendensen är försiktigt uppåt. Eftersom få konsulter har någon bra överblick över situationen utan mest utgår från en känsla kan det vara så att vi får en bild filtrerad genom entreprenörens glasögon. Trots allt ställer de stora konsultköparna krav på att konsulthanteringen ska läggas ut på mäklare eftersom det är besvärligt för inköpsavdelningarna att bedöma specialkompetenser på tusentals konsulter och inte gärna vill hantera stora mängder konsultföretags fakturor varje månad. Sannolikt är andelen mäklade uppdrag mätt i omsättning betydligt större än detta. En stor skillnad är att det blivit allt vanligare med outsourcade konsultupphandlingsfunktioner som hanterar försörjningen av IT-konsulter till verksamheten. I de fallen kanske man inte upplever att denna funktion som en mellanhand.

 

– Trenden ser väldigt tydlig ut. Jag tror att de yngre konsulter som startar eget idag oftare gör det med strategin att låta en mäklare sköta försäljningen. Jag tror också att siffran på hur mycket IT-konsultuppdrag som mäklas egentligen är ännu högre än de 58 procent som diagrammet pekar på. Jag tror att det handlar om entreprenörens självbild att man inte har så mycket mellanhänder. Alltså att de själva uppfattar det som ökande men att de inte satt sig ned och sett att mäklade uppdrag är det som gäller idag, särskilt om man arbetar åt större uppdragsgivare, fortsätter Tomas Qviberg.

 

Några uppgångar men på det hela är IT-mäklarmarknadens betyg ganska stabilt i år
Både Konsultkompaniet och ITC Networks upplevde nedgångar i betygen under förra året men har kommit tillbaka. Lite oklart varför nedgången under förra året skedde liksom återhämtningen i år. De övriga har ungefär samma position som förra året. De konsultmäklare som är inriktade på specialister ligger generellt högre i betyg än exempelvis de större och mer generalistorienterade. Det kan också spela in att de större oftare agerar i dubbla roller som konsultförmedlare och som upphandlare av IT-konsulter där man tydligt företräder en inköpsavdelning. Det är ofta mindre populärt i konsultledet då lojaliteten till konsulten blir annorlunda.

Mäklarbetyg 2022 – Kvalitet och kompetensFör att bilden ska vara riktigt rättvisande så ska de stora konsulthusen finnas med också. De flesta av dem har inte all kompetens inom huset och agerar därför också i någon mening som konsultmäklare. Det är inte ovanligt att de stora IT-konsultföretagen mäklar en betydande del av sina uppdrag efter att ha fyllt upp uppdragen så mycket som möjligt med sin fasta personal.

Betygsgenomsnitt de senaste åren – Maxbetyg är nio
AI och molnet störst men inte längre så heta – Begrepp GDPR, Big Data, mobilitet och 5G nu nästan helt bortaAI och molnet är hett liksom förra året men inte längre lika heta
Konsulterna har fått förutsäga vilka som blir de hetaste teknikområdena 2021. Det är egentligen inga större förändringar från förra året. AI (Artificiell Intelligens) har nog inte svalnat som grafen antyder utan begreppet AI och molnet är fortfarande hetast även om dess ”buzzfaktor” avtagit. Internet of things eller IoT har åter gått upp en del. Men begrepp som var stora för några år sedan som Block Chain och Big Data har halkat i bakgrunden och kanske blivit mer vardag alternativt mindre spännande relativt begrepp som syns mer i arbetet som AI och digitalisering. Den förväntade uppdelningen av det stora begreppet AI i mindre, mer nischade begrepp som machine learning och robotisering, med flera har inte riktigt inträffat ännu även om machine learning finns med i listan.

 

Säkerhet var en annan förväntad uppgång som inte riktigt kom. Behovet av bättre säkerhetslösningar har under pandemin och hemarbetet varit stor. Men här är det relativt få som särskilt pekat ut säkerhet.

 

I år är två begrepp som gjort entré men i för liten omfattning för att synas i diagrammet ovan. Det är robotisering och automation. Två begrepp med AI-implikationer som vi kanske kommer att se mer av nästa år. 

 

– Bilden är ungefär densamma även om fascinationen av AI och molnet gått över i vardag. Stora projekt med AI- och molnkomponenter är faktiskt vardag idag och kanske inte längre något framtida spännande område. Jag tror att IT-konsulterna följer medias rapportering och att det påverkar deras bild av vad som är spännande och hör framtiden till. 1985 var MPS eller Material- och produktionsstyrning spännande, 1995 var det objektorientering och C++, 2005 var det kanske BI eller Business Intelligence. Nu är AI och molnet lite invant och det har inte riktigt kommit något nytt. Fast den stora trenden med digitalisering trodde jag skulle göra ett större avtryck, säger Tomas Qviberg.

Transparens ett ständigt återkommande önskemål från IT-konsulterna
Situationen för IT-konsulten som inte längre har samma kontakt med uppdragsgivaren gör att osäkerheten blir större. Osäkerheten beträffande hur mycket mäklaren tjänar på affären, vad uppdraget egentligen gäller, varför man inte fick ett uppdrag och hur kunden tycker att samarbetet fungerar. En del av detta handlar om återkoppling som ju också markerats som viktigt. Att få uppdrag är ju själva grunden för ett samarbete med en konsultmäklare varför det naturligtvis återkommer väldigt ofta.

Det finns en del synpunkter från IT-konsulterna på att en del mäklare inte riktigt förstår vad kunden vill ha och att det därför går åt tid att klarlägga detta. Därför har kompetens återkommit i synpunkterna. Helst vill verkar IT-konsulterna vilja ha direkt kontakt med uppdragsgivarna men mäklarledet har ju tillkommit då kunderna inte vill ha direkt kontakt med konsulterna eftersom det skulle ta för mycket tid. Här finns möjlighet att hitta lösningar som fungerar bättre för alla inblandade.

 

– Ordmolnet visar en liknande bild som tidigare år. Konsulterna vill ha bättre kontakt med slutleverantörerna och återkoppling på vad som fungerat bra och vad som inte gjort det. Framför allt vill de veta varför de inte fått uppdrag när detta sker. Men kunderna lägger sällan tid på den typen av återkopplingar. Att ”uppdrag” och ”kunden” återkommit ofta tyder på vikten av konsultmäklarens förmåga att hitta intressanta kunder med intressanta uppdrag. Idag är det mera konsulternas marknad och är prissättningen ungefär densamma så spelar andra faktorer in som hur intressant och utvecklande uppgiften är, hur trevlig kunden är, hur lång resvägen, säger Tomas Qviberg i en avslutande kommentar.

 

 

"Förmågan att förstå vilken kompetens som erfordras, att de är transparenta och att det betalar i tid.”"

(Från ett enkätsvar om vad man önskar sig av konsultmäklare)

Sammanfattningsvis ser vi ett ännu större framtidshopp bland IT-konsulterna
Framtidstron bland IT-konsulterna ökade ju under förra året och nu har det tagit fart ytterligare. IT-konsulterna har återfått en hel del av sin gamla positiva framtidssyn. Konsultmäklarna är nu helt integrerade i marknaden. Suget efter kompetens på marknaden har ökat till en omfattning som de flesta uppfattar kommer att påverka prisbilden. AI och molnet är fortfarande dominerande som ”heta” teknologier.

Kontakt

ANNA WESTRIN

Försäljning och rekrytering
 
070-886 40 44
Skicka e-post

TOMAS QVIBERG

Vd och försäljning
 
070-589 03 20
Skicka e-post

CARINA HELGE

Ekonomi och administration
 

08-789 03 00
Skicka e-post